23. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

2374

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst, 1/20), a sukladno Uputi Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.03.2020., a s obzirom na epidemiju bolesti COVID-19, sazivam 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za

19. lipanj 2020. godine (petak) koja će se održati izjašnjavanjem članova Gradskog vijeća elektroničkim putem u vremenu od 11.00 do 12,00 sati

Za sjednicu se predlaže:

DNEVNI RED

 1. Donošenje Odluke o stavljanju van snage: Materijal
  a) Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova
  b) Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca
  c) Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima
  d) Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
  e) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima
  f) Odluke o obustavi plaćanja spomeničke rente
  g) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora
 2. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Čakovcu na Martanama – Istok Materijal

Gradskom vijeću Grada Čakovca, uz materijale, dostavlja se Izvod iz zapisnika s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca. Izvod iz zapisnika
Slijedom činjenice proglašene epidemije na području Republike Hrvatske te utvrđenih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja, Ministarstvo uprave izdalo je Uputu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz održavanje sjednica predstavničkih tijela.
U trenutnoj situaciji u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi sprječavanja širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, rad predstavničkih tijela jedinica mora biti prilagođen.
Održavanje sjednice predstavničkog tijela izjašnjavanjem putem e-maila prema navedenoj Uputi Ministarstva uprave smatra se prihvatljivom.
Sukladno tome, izjašnjavanje o točki Dnevnog reda 23. sjednice održat će se elektroničkim putem na e-mail: dragica.kemeter@cakovec.hr, preko portala Gradskog vijeća na kojem se preuzimaju materijali za sjednice Gradskog vijeća (upute za glasovanje su priložene u e-mail poruci).
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.