REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
GRADSKO VIJEĆE
Odbor za društvene djelatnosti

KLASA: 021-05/12-01/236
URBROJ: 2109/02-04-12-05
Čakovec, 11. prosinca 2012.

Na svojoj 23. sjednici održanoj 11. prosinca 2012., Odbor za društvene djelatnosti Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 1, 2, 3 a, b, c, d, e i f, 5, 9, 13, i 14 Dnevnog reda sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća:

M I Š L J E N J A

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke i II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2012., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:
a)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.,
b)    Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.,
c)    Programa gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2012.,
d)    Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012.,
e)    Programa javnih potreba u športu za 2012.,
f)    Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o imenovanju ulice u Mačkovcu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Stjepan Kovač, v.r.

Zapisnik 23. sjednice Odbora