D N E V N I    R E D

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 24. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

26. rujan 2012. (srijeda) u 9,00 sati

Točka 1.

Upućivanje prijedloga Odluke o davanju u zakup krovova u vlasništvu Grada Čakovca za montažu solarnih elektrana Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 2.

Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 3.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 4.
Upućivanje prijedloga Odluke o:

a) određivanju broja etaža koje se mogu ozakoniti
b) stavljanju van snage Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 5.

Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 6.

Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta:

 

a) I. Osnovne škole Čakovec;
b) II. Osnovne škole Čakovec;
c) III. Osnovne škole Čakovec;
d) Centra za odgoj i obrazovanje;
e) Osnovne škole Kuršanec;
f) Osnovne škole Ivanovec;
G) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić,
Gradskom vijeću Grada Čakovca

Točka 7.

Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 8.

Upućivanje prijedloga Odluke o upravljanju imovinom groblja u Mihovljanu, Ivanovcu i Šandorovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 9.

Prethodna suglasnost na promjenu cijene usluge održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada

Točka 10.

Upućivanje prijedloga Izmjena Rješenja o imenovanju komisije za utvrđivanje tržišne vrijednosti zemljišta u stvarima manjeg značaja, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 11.

Donošenje Zaključka o:a) imenovanju Stožera zimske službe 2012/2013
b) čišćenju snijega na području Grada Čakovca

Točka 11.

Donošenje Zaključaka iz područja:

 

a) imovinsko pravnih poslova
b) društvenih djelatnosti

Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija uz materijale dobili su i :

Točka 1.

Izvod iz zapisnika sa 23. stručnog kolegija gradonačelnika

Točka 2.

Izvješće o sanaciji opasnih mjesta na području Grada Čakovca (semafori)

Točka 3.

Izvješće o radovima na rekonstrukciji Svetojelenske ulice s uređenjem  pješačko biciklističkih staza

Točka 4.

Sporazum o preuzimanju ugovora i zajedničkom financiranju radova „Rekonstrukcija LC 20021 s uređenjem pješačko biciklističkih staza (PBS) u Čakovcu – Svetojelenska ulica“

Točka 5.

Izvješće Međimurskih voda d.o.o. o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj

Točka 6.

Izvješće o financijskom stanju naplate parkiranja za period 01.01- 30.06.2012. GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec

Točka 7.

Izvješće o sufinanciranju manifestacije „ljeto u gradu Zrinskih – Dani Porcijunkule 2012“

Točka 8.

Izvješće o ljetnim sportskim kampovima u 2012.

Točka 9.

Izvješće o obavljenoj reviziji

Točka 10.

Izvješće iz projekta „Generation Next at Work“

Točka 11.

Izvješće o šteti od elementarnih nepogoda u 2012.

Točka 12.
Izvješće o troškovima sanacije u Dječjem vrtiću „Vjeverica”
Točka 13.

Izvješće o adaptaciji Časničkog doma