D N E V N I    R E D

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 25. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

30. listopada 2012. (utorak) u 11,00 sati

(Preuzimanje dnevnog reda u cijelosti)

Točka 1.

Upućivanje prijedloga Odluke i Proračuna Grada Čakovca za razdoblje 2013. – 2015. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 2.

Upućivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 3.
Upućivanje Prijedloga:a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013.
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013.
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2013.
d) Programa javnih potreba u športu za 2013.
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 4.
Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca
Točka 5.
Suglasnosti na Plan redovnog održavanja groblja za 2013. i Plan investicijskog održavanja groblja za 2013.
Točka 6.
Upućivanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2013., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 7.
Upućivanje prijedloga Odluke o načinu financiranja vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2013., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 8.
Donošenje Odluke o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
Točka 9.
Upućivanje prijedloga Odluke o povjeravanju „Sajmišta“ na upravljanje i korištenje te zasnivanje prava građenja Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 10.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 11.
Upućivanje prijedloga:a) Odluke o razmatranju stanja zaštite i spašavanja Stožera zaštite i spašavanja i zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca
b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada ČakovcaGradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 12.
Donošenje Zaključka o usvajanju Operativnog plana čišćenja snijega na području Grada Čakovca
Točka 13.
Donošenje Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije umjetnina, knjiga, tiskanih publikacija i darova
Točka 14.
Donošenje Zaključka o otpisu potraživanja
Točka 15.
Upućivanje prijedloga Izmjena Rješenja o imenovanju predsjednice i članova gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Gradskom vijeću Grada Čakovca
Točka 16.
Upućivanje prijedloga Odluke o odobravanju sklapanja Sporazuma o potpori od strane jedinica lokalne samouprave između Međimurskih voda d.o.o., Grada Čakovec, Općine Nedelišće, Grada Preloga i EBOR, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (dio materijala u prilogu, preostali materijal biti će dostavljen na stručni kolegij)

Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija uz materijale dobili su i :

Točka 1.

Izvod iz zapisnika sa 24. stručnog kolegija gradonačelnika