{mosimage}

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

Odbor za društvene djelatnosti

KLASA: 021-05/13-01/273
URBROJ: 2109/02-02-13-07
Čakovec, 20. studeni 2013.

Na svojoj 03. sjednici održanoj 20. studenog 2013., Odbor za društvene djelatnosti Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 1., 3. c), 3. d), 3. e), 3. f), 10. a), 10. b), 11., 12., 13. i 15. dnevnog reda sa 04. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca dao je sljedeća

 

 M I Š L J E N J A

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2014. s projekcijom Proračuna za 2015.-2016., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje, s time da se kod ovog Programa u točki VI. Proračuna „Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata“ isprave iznosi sukladno Proračunu.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Prethodne Suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Prethodne Suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Čakovca., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Javnog poziva za članove Savjeta mladih Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2014.,  jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

PREDSJEDNIK ODBORA
Toni Fažon, v.r.

Zapisnik 3. sjednice Odbora za društvene djelatnosti