4. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

6429

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13  3/13 – proč. tekst, 1/14) sazivam 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 1. veljače 2018. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

(Preuzimanje svih materijala [19MB])

 1. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca
 2. Donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za razdoblje 2018. – 2023. Materijal Plan
 3. Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Čakovca Materijal
 4. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada Materijal
 5. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš Materijal
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Materijal
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja Materijal
 8. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama Materijal
 9. Donošenje Odluke o izradi III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja područja oko Policijske uprave u Čakovcu Materijal
 10. Donošenje Odluke o izradi II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Mihovljan Športska“ Materijal
 11. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 01.07. do 31.12.2017. Materijal
 12. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca Materijal
 13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Materijal
 14. Usvajanje izvješća o:
  a) izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017. Materijal
  b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017. Materijal
  c) provedbi mjera gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2017. Materijal
 15. Donošenje Odluke o sklapanju Aneksa ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova
  a) održavanje javne rasvjete na području Grada Čakovca za period od 2014. – 2018. Materijal
  b) opskrba električnom energijom za javnu rasvjetu na području Grada Čakovca za period 2014. – 2018. Materijal
 16. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Čakovca Materijal
 17. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018. Materijal
 18. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2018. Materijal

 

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Odgovori na vijećnička pitanja Materijal
 3. Izvješće o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca za 2017. Materijal
 4. Izvješće o stipendijama Grada Čakovca u 2017/2018. Materijal

 

Izvješća i Mišljenja Odbora

 1. Odbor za društvene djelatnosti Materijal
 2. Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Materijal
 3. Odbor za financije i proračun Materijal
 4. Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Mišljenje

 

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za Upravu.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.