{mosimage}

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

Odbor za društvene djelatnosti

KLASA: 021-05/13-01/299
URBROJ: 2109/02-01-13-07
Čakovec, 11. prosinac 2013.

Na svojoj 04. sjednici održanoj 11. prosinca 2013., Odbor za društvene djelatnosti Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 1., 3. c), 3. d), 3. e), 4., 5., 6. i 7. dnevnog reda sa 05. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca dao je sljedeća

 

 M I Š L J E N J A

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke i II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2013., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2014., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2014. , jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Prethodne suglasnosti na Plan rada i poslovanja JVP Čakovec za 2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluku o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti Izbor članova Savjeta mladih Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za društvene djelatnosti Planove ustanova Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK ODBORA
Toni Fažon, v.r.