{mosimage}

KLASA: 021-05/13-01/299
URBROJ:2109/02-01-13-03
Čakovec, 10. prosinca 2013.

Na svojoj 04. sjednici održanoj 10. prosinca 2013., Odbor za financije i proračun Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 1., 2., 3. a), 3. b), 3. c), 3. d), 3. e), 4. i 5. dnevnog reda sa 05. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca dao je sljedeća

 

 M I Š L J E N J A

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke i II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Prethodne suglasnosti na Plan rada i poslovanja JVP Čakovec za 2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK ODBORA
Jurica Horvat, v.r.

Zapisnik 4. sjednice Odbora za financije i proračun