4. sjednica Odbora za financije i proračun

5899

Obavještavam Vas da će se 4. sjednica Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana

26. travnja 2018. (četvrtak), u 08:00 sati,

u gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2017. Materijal
 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli razultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2017. Materijal
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2017.
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 31.12.2017. Materijal
 4. Donošenje Odluke o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka:
  a) GP Stanorad d.o.o. Materijal
  b) Čakra d.o.o. Materijal

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

Na svojoj 4. sjednici održanoj 26. travnja 2018., Odbor za financije i proračun raspravljajući o točkama Dnevnog reda s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

M I Š LJ E NJ A

 

Odbor za financije i proračun prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2017., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2017., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:

a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2017.
b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 31.12.2017.
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka GP Stanorad d.o.o., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka Čakre d.o.o. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o kupnji nekretnine za socijalne potrebe, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

PREDSJEDNIK
Jurica Horvat, v.r.