4. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

4789

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09, 2/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14), sazivam 4. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 25. siječanj 2018. (četvrtak), u 9:00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

 1. Upućivanje prijedloga Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (od 2017. do 2022.) Materijal Plan
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 01.07. do 31.12.2017. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Upućivanje izvješća o:
  a) Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017. Materijal
  b) Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017. Materijal
  c) provedbi mjera gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2017. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o koncesijama za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 15. Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 16. Upućivanje prijedloga o:
  a) Aneksu ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova – održavanje javne rasvjete na području Grada Čakovca za period od 2014. – 2018. Materijal
  b) Aneksu ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova – Opskrba električnom energijom za javnu rasvjetu na području Grada Čakovca za period 2014. – 2018. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 17. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja područja oko Policijske uprave u Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 18. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Mihovljan Športska“, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

 

Članovima Gradonačelnikovog stručnoga kolegija dostavlja se:

 1. Izvješće o radu GKP Čakom d.o.o. prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom
 2. Izvješće o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca za 2017. Materijal
 3. Izvješće o stipendijama Grada Čakovca u 2017/2018. Materijal
 4. Financijska izvješća za obrt dadilja na području Grada Čakovca za 2017. Materijal
 5. Financijska izvješća za 2017. – predškolske ustanove čiji osnivač nije Grad Čakovec Materijal

 

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.