REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
Odbor za društvene djelatnosti

KLASA: 021-05/14-01/53
URBROJ: 2109/02-01-14-03
Čakovec, 04. ožujak 2014.
Na svojoj 05. sjednici održanoj 04. ožujka 2014., Odbor za društvene djelatnosti Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 1., 2., 3.a), 3.b), 3.c), 3.d), 3.e), 6., 7., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19.  dnevnog reda sa 06. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca dao je sljedeća
 M I Š L J E N J A
Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2013., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.
Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2013., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
Odbor za društvene djelatnosti Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2013.:
a) Dječjeg vrtića Čakovec,
b) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec,
c) Centra za kulturu Čakovec,
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec,
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec,
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.
Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o osnivanju Zaklade, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o prihvaćanju II. Dodatka Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Prethodne Suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na davanje.
Odbor za društvene djelatnosti Izvješće o radu Savjeta mladih za 2013. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.
Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na davanje.
Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
PREDSJEDNIK ODBORA
Toni Fažon, v.r.