5. sjednica Odbora za financije i proračun

6185

Obavještavam Vas da će se ­5. sjednica Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 12. srpnja 2018. (četvrtak), u 08:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2018. Materijal
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018. Materijal
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2018. Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2018. Materijal
 4. Prijedlog Odluke o:
  a) suglasnosti za provedbu ulaganja “Izgradnja i opremanje Vatrogasnog doma u Kuršancu” Materijal
  b) suglasnosti za provedbu ulaganja “Rekonstrukcija vatrogasnog i društvenog doma u Savskoj Vesi” Materijal Dopuna materijala
  c) suglasnosti za provedbu ulaganja “Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje dječjeg vrtića – Područni odjel Pčelice u Ivanovcu” Materijal

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.