REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
Odbor za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost

KLASA: 021-05/14-01/53
URBROJ: 2109/02-02-14-05
Čakovec, 05. ožujak 2014.
Na svojoj 05. sjednici održanoj 05. ožujka 2014., Odbor za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 2., 5. a) i b), 6., 7., 11., 14., 15., 17., 18., 19., 20., 21., 23., dnevnog reda sa 06. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća
 M I Š L J E N J A
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog:
a)Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca
b)Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o osnivanju Zaklade jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje, s time da se u čl. 6. Odluke briše rečenica: „Upravitelja zaklade imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Čakovca“.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o Planu gospodarenja otpadom za Grad Čakovec u 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Prethodne Suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Čakovec jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Čakovec jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, s time da se u čl. 12. stavku 2 alineji 1 Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Čakovec iza riječi „roditelja“ dodaju riječi „žrtve i“, a u članku 13. alineji 6 brišu se riječi „ili izvadak iz matice rođenih“.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih za 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Oduke o naknadama za rad u gradskim tijelima jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava HDS-u, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.
PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Bajsić