Temeljem članka 25. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) sazivam 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 11. ožujak 2010. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

Točka 1.

Verifikacija mandata člana Gradskog vijeća Grada Čakovca

Točka 2.

Usvajanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2009. :
a) Centar za kulturu Čakovec
b) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec
c) Pučko otvoreno učilište Čakovec
d) Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca
e) Dječji vrtić Čakovec

Točka 3.
Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2009.
Točka 4.
Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2009.
Točka 5.
Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća „Međimurskih voda“ d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima te izvedenim radovima temeljem povjerenih javnih ovlasti za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2009.
Točka 6.
Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009.
Točka 7.
Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009.
Točka 8.
Donošenje Odluke o izradi DPU gospodarske zone Pustakovec
Točka 9.
Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu
Točka 10.
Donošenje  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Točka 11.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca
Točka 12.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada u predškolskim ustanovama
Točka 13.
Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2010.
Točka 14.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2009.
Točka 15.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Točka 16.
Davanje Suglasnosti na Aneks Ugovora o kreditu sklopljenog 05. listopada 2007. ( HBOR i Međimurskih voda d.o.o.
Točka 17.
Davanje Suglasnosti na Statut:
a) I. Osnovne škole Čakovec
b) II. Osnovne škole Čakovec
c) III. Osnovne škole Čakovec
d) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić
e) Centra za odgoj i obrazovanje
f)  Osnovne škole Kuršanec
g) Osnovne škole Ivanovec
Točka 18.
Donošenje Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“ i Pohvale
Točka 19.
Donošenje:
a) Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca
b) Odluke o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca

 

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

Točka 1.

Izvod iz zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Točka 2.
Odgovori na vijećnička pitanja s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca
Točka 3.
Izvješće o prijavi projekta Grada Čakovca na natječaj „Mladi na tržištu rada“ iz Programa IPA IV razvoj ljudskih potencijala (2007.-2009.)