REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
Odbor za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost

KLASA: 021-05/14-01/87
URBROJ: 2109/02-02-14-02
Čakovec, 12. svibanj 2014.

Na svojoj 07. sjednici održanoj 12. svibnja 2014., Odbor za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 5., 7., 8., 9., 10. i 11. dnevnog reda sa 07. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća
  M I Š L J E N J A
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o Savjetu mladih Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje, s time da predlagač godišnje nagrade Zlatku Đurkinu bude gradonačelnik Grada Čakovca.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Bajsić, v.r.