D N E V N I    R E D

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 7. stručni kolegij pročelnika upravnih tijela i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca

4. ožujka 2010. (četvrtak) u 9,00 sati

 

Točka 1.

Izvješće o poslovanju gradskih ustanova u 2009. te upućivanje Gradskom vijeću na usvajanje:
a) Centar za kulturu Čakovec
b) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec
c) Pučko otvoreno učilište Čakovec
d) Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca
e) Dječji vrtić Čakovec

Točka 2.

Upućivanje prijedloga Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“ Gradskom vijeću na donošenje

Točka 3.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja  boravka djece s područja Grada u predškolskim ustanovama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 4.
Upućivanje prijedloga Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 5.
Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Statut:

a) I. Osnovne škole Čakovec
b) II. Osnovne škole Čakovec
c) III. Osnovne škole Čakovec
d) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić
e) Centra za odgoj i obrazovanje
f) Osnovne škole Kuršanec
g) Osnovne škole Ivanovec
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 6.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stipendijama u akademskoj 2009./2010
Točka 7.
Upućivanje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2009. Gradskom vijeću na usvajanje
Točka 8.
Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2009. Gradskom vijeću na donošenje
Točka 9.
Donošenje Zaključka o raspodjeli sredstava mjesnim odborima i gradskim kotarevima u 2010.
Točka 10.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana javne nabave za 2010.
Točka 11.
Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009., Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje
Točka 12.
Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje
Točka 13.
Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća „Međimurskih voda“ d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima te izvedenim radovima temeljem povjerenih javnih ovlasti za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2009. Gradskom vijeću na donošenje
Točka 14.
Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2009. Gradskom vijeću na donošenje
Točka 15.
Donošenje Zaključka o oslobođenju taksi za priključenje na vodovod, kanalizaciju i plin
Točka 16.
Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 17.
Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja gospodarske zone Pustakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 18.
Upućivanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 19.
Donošenje Zaključaka o prihvaćanju:
a) Izvješća o financijskom stanju poslova naplate parkiranja od 01.01. do 31.12.2009. GKP „Čakom“ d.o.o.
b) Okončanog obračuna koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje 01.01. – 31.12.2009.
c) Obračuna blokiranih i deblokiranih, nepropisno zaustavljenih, parkiranih vozila  na površinama Grada Čakovca tijekom 2009.
Točka 20.
Donošenje:
a) Plana pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca
b) Plana pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca
Točka 21.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Modela procjene vrijednosti prometnica na području Grada Čakovca 
Točka 22.
Donošenje zaključaka iz područja:
a) imovinsko-pravnih poslova
b) društvenih djelatnosti 
Točka 23.
Informacije, pitanja i prijedlozi

Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija dobili su:

Točka 1.

Izvod iz zapisnika s 6. stručnog kolegija gradonačelnika