7. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

10162

Obavještavam Vas da će se 7. sjednica Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 11.  prosinca 2018.(utorak) u 8:00 sati, u Upravi Grada Čakovca, gradskoj vijećnici.

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2018., u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti Materijal
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:
  a. Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018. Materijal
  b. Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018.  Materijal
  c. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2018. Materijal
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018. Materijal
 4. Prijedlog Proračuna Grada Čakovca za 2019. s projekcijom Proračuna za 2020. – 2021., u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti Materijal
 5. Prijedlog:
  a. Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
  b. Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. Materijal
  c. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019. Materijal
  d. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
 6. Prijedlog Odluke o prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvo Umjetničke škole “Miroslav Magdalenić” u Čakovcu Materijal
 7. Prijedlog Prethodne suglasnosti na: Materijal
  a. I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2018.
  b. Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2019.
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Čakovca Materijal
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec Materijal

PREDSJEDNIK
Dejan Tomašić, v.r.