7. sjednica Odbora za financije i proračun

208

Obavještavam Vas da će se ­7. sjednica Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 22. travnja 2022. (petak), u 12.00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

DNEVNI RED

  1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2021. Materijal
  2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2021. Materijal
  3. Izvješće o:
   a. izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021.Materijal
   b. izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. Materijal
  4. Izvješća o poslovanju za 2021.
   a. Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
   b. Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
   c. Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
   d. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
  5. a) Izvješće o radu i Financijsko izvješće JVP Čakovec za 2021. Materijal
   b) prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2021. Materijal
  6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec
   a. o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebnog dijela naknade za razvoj na području Grada Čakovca od 1.1. do 31.12.2021.
   b. o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1.1. do 31.12.2021. Materijal
  7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porezimaMaterijal

Molim prisutne da se pridržavaju svih propisanih mjera sprječavanja širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, kao i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

 

PREDSJEDNICA
Vesna Baranašić Horvat, v.r.

https://www.cakovec.hr/web/wp-content/uploads/2022/04/odbor_za_financije_22_4_2022.mp3