Na svojoj 7. sjednici održanoj 10. srpnja 2014., Odbor za financije i proračun Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 1, 4 i 5 Dnevnog reda sa 08. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca dao je sljedeća

 

 M I Š L J E N J A

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2014., i Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2014., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, većinom glasova  upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.
Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

 

KLASA: 021-05/14-01/109
URBROJ: 2109/2-02-14-8
Čakovec, 10. srpanj 2014.

PREDSJEDNIK ODBORA
Jurica Horvat, v.r.

Zapisnik 7. sjednice Odbora za financije i proračun Preuzimanje