REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
Odbor za izbor i imenovanja

KLASA: 021-05/15-01/30
URBROJ: 2109/02-01-15-05
Čakovec, 10. veljače 2015.

Na svojoj 07. sjednici održanoj 10. veljače 2015., Odbor za izbor i imenovanja raspravljajući o točci 19. sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

  M I Š L J E N J A

Odbor za izbor i imenovanja prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za izbor i imenovanja prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru  Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za izbor i imenovanja prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Komisije za određivanje imena ulica i trgova Gradskog vijeća Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za izbor i imenovanja prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za izbor i imenovanje prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti člana Savjeta mladih Grada Čakovca jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Damir Matotek, v.r.

 

Zapisnik 7. sjednice Odbora