D N E V N I    R E D

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 8. stručni kolegij pročelnika upravnih tijela i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca

29. travanj 2010. (četvrtak) u 9,00 sati

 

Točka 1.

Upućivanje prijedloga Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 2.

Upućivanje prijedloga:
a) Odluke o prikupljanju komunalnog otpada i korištenju odlagališta u Totovcu – Općina Selnica
b) Odluke o korištenju odlagališta u Totovcu – Općina Vratišinec Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 3.
Upućivanje prijedloga Suglasnosti za zaduženje te prijedloga Odluke o nabavi GKP „Čakom“ d.o.o., Gradskom vijeću Grada Čakovca
Točka 4.
Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Statute:

a) Dječjeg vrtića Čakovec
b) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
c) Centra za kulturu Čakovec
d) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 5.
Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Statut II. Osnovne škole Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca
Točka 6.
Upućivanje prijedloga Odluke o kandidaturi za člana:
a) Nadzornog odbora „Hidrogradnje“ d.o.o. Čakovec
b) Nadzornog odbora „Međimurje plina“ d.o.o. Čakovec
Gradskom vijeću Grada Čakovca
Točka 7.
Upućivanje:
a) prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije na području Grada Čakovca
b)Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Čakovca za 2009. Gradskom vijeću Grada Čakovca
Točka 8.
Upućivanje Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 9.
Upućivanje Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2009. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje
Točka 10.
Imenovanje Odbora za praćenje Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Čakovca
Točka 11.
Donošenje Odluke o dodjeli potpore obrtnicima s područja Grada Čakovca
Točka 12.
Donošenje Odluke o upravljanju GKP „Čakom“ d.o.o. Romskim obiteljskim centrom  u Kuršancu
Točka 13.
Davanje Suglasnosti na Kolektivni ugovor Dječjeg vrtića Čakovec
Točka 14.
Donošenje Odluke o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce
Točka 15.
Potvrđivanje zapovjednika DVD :
a) Žiškovec
b) Novo Selo na Dravi
c) Totovec
Točka 16.
Suglasnost za postavljanje ograde
Točka 17.
Donošenje Zaključaka iz područja:
a) imovinsko-pravnih djelatnosti
b) društvenih djelatnosti

Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija uz materijale dobili su i :

Točka 1.

Izvod iz zapisnika sa 7. stručnog kolegija gradonačelnika

Točka 2.

Financijska izvješća predškolskih ustanova na području Grada Čakovca

Točka 3.

Izvješće o javnim radovima