8. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

1128

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst) sazivam 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 18. listopada 2018. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

(Preuzimanje svih materijala [14MB] )

 1. Donošenje Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2018. Materijal
 2. Donošenje Odluke o donošenju izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja romskog naselja Kuršanec Materijal
 3. Donošenje Odluke o:
  (obrazloženje uz izmjene komunalnih odluka Materijal)
  a) komunalnom redu Materijal
  b) komunalnoj naknadi Materijal
  c) komunalnom doprinosu Materijal
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o:
  a) uređenju i održavanju naselja Materijal
  b) zelenim površinama Materijal
  c) obavljanju dimnjačarskih poslova Materijal
  d) vrijednosti boda za naplatu komunalne naknade Materijal
 5. Donošenje Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova Materijal
 6. Donošenje Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara Materijal
 7. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2019. Materijal
 8. Upućivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Čakovca Materijal
 9. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Savska Ves Materijal
 10. Donošenje Odluke o osiguranju prostora za socijalne potrebe Materijal
 11. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta na području UPU-a oko Policijske uprave u Čakovcu Materijal
 12. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti na Ugovor o provođenju dijela DPU Gospodarska zona Istok – Sjeverni dio u Čakovcu između Grada Čakovca i Međimurske županijeMaterijal
 13. Donošenje Odluke o:
  a) ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca nerazvrstanih cesta u k.o. Mihovljan
  b) u prijenosu vlasništva bez naknade za sve zemljišne čestice u katastarskim općinama na području Grada Čakovca na Hrvatske ceste za potrebe izgradnje Sjeverne obilaznice Materijal
 14. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika sa 6. i 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Izvod sa 6. sjednice Izvod sa 7. sjednice
 2. Odgovori na vijećnička pitanja Materijal

Mišljenja Odbora

  1. Odbor za društvene djelatnosti Mišljenje
  2. Odbor za poljoprivredu i turizam Mišljenje
  3. Odbor za statutarno – pravna pitanja Mišljenje
  4. Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Mišljenje
  5. Odbor za financije i proračun Mišljenje
  6. Odbor za izbor i imenovanje Mišljenje

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“

Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za upravu.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.