8. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

474

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22), sazivam 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 27. travanj 2022. (srijeda) u 16:00 sati
Sjednica će se održati u zgradi Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, Novo Selo Rok

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
(svi materijali .zip 26 Mb)

 1. Donošenje Odluke o prijenosu uživo sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca
 2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2021. Materijal
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2021. Materijal
 4. Usvajanje Izvješća o:
  a) izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. Materijal
  b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. Materijal
 5. Usvajanje Izvješća o poslovanju za 2021.
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  c) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
 6. Donošenje:
  a) Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće JVP Čakovec za 2021. Materijal
  b) Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2021. Materijal
 7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebnog dijela naknade za razvoj na području Grada Čakovca od 1.1. do 31.12.2021.
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1.1. do 31.12.2021. Materijal
 8. Donošenje Odluke o sprečavanju odbacivanja otpada Materijal
 9. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna UPU „Slemenice – pod jalšom“ Materijal
 10. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o porezima Materijal
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Materijal
 12. Davanje Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni Statuta Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
 13. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju likvidatora za Dječji vrtić Čakovec Materijal
 14. Donošenje Odluke o prihvaćanju teksta Aneksa I. Ugovora o pravu korištenja i realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i montaže balon dvorane Materijal
 15. Donošenje Odluka o javnim priznanjima Grada Čakovca Materijal
 16. Donošenje Odluke o izradi VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca Materijal
 17. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna UPU prostora Vojarne u Čakovcu Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavljaju:

 1. Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Izvješće o kapitalnim investicijama Materijal
 3. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2021. Materijal
 4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2021. Materijal
 5. Izvješće o izvršenju Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2021. Materijal
 6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2021. Materijal
 7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021.Materijal
 8. Izvješće o izvršenju programa i projekata udruga u 2021.Materijal

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Darko Zver, mag. cin. v.r.