Temeljem članka 25. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) sazivam 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 15. srpanj 2010. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

Točka 1.

Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010. za razdoblje od 01.01. do 30.06.2010.

Točka 2.

Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika

Točka 3.
Davanje Suglasnosti za zaduženje Čakri d.o.o. Čakovec
Točka 4.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata
Točka 5.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli potpore obrtnicima na području Grada Čakovca

 

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

Točka 1.

Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Točka 2.
Odgovori na vijećnička pitanja sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca
Točka 3.
Izvješće o dodjeli sredstava obrtnicima na području Grada Čakovca
Točka 4.
Suglasnosti dane Međimurskim vodama d.o.o.
Točka 5.
Zapisnik – Uska ulica Čakovec