8. sjednica Odbora za financije i proračun

7684

Obavještavam Vas da će se ­8. sjednica Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 28. ožujka 2019. (četvrtak), u 8.00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

DNEVNI RED

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2018. Materijal
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2018. Materijal
 3. Izvješće o:
  a) izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. Materijal
  b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. Materijal
 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje GKP Čakom d.o.o. Materijal
 5. Izvješće o poslovanju za 2018.
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  c) Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec Materijal
  d) Centra za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
 6. Prijedlog Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2018. Materijal
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec: Materijal
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2018.
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 31.12.2018.
 8. Prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2019. Materijal
 9. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2019. Materijal

PREDSJEDNIK
Jurica Horvat, v.r.