Z A P I S N I K

s 08. sjednice Odbora za izbor i imenovanja održane 9. prosinca 2011., u 7.00 sati u Upravnom odjelu za upravu Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec

NAZOČNI:

1. Mario Medved, predsjednik
2. Romano Bogdan, član
3. Ljubica Pavčec, član

Sjednicu otvara predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, te konstatira da je većina  članova Odbora prisutna te da Odbor ima kvorum.
Predsjednik Odbora za  izbor i imenovanja predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

1.    Lista kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Čakovca
2.    Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja
Mario Medved, ing., inf., tech.

Zapisnik 8. sjednice Odbora