8. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

175

Obavještavam Vas da će se 8. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 7. studenog 2022. (ponedjeljak), u 10.00 sati, u vijećnici Uprave Grada Čakovca.

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica Materijal
  2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Čakovca Materijal
  3. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Materijal
  4. Prijedlog Odluke o naknadi za korištenje odlagališta za neopasni otpad Totovec Materijal
  5. Izdavanje pročišćenog teksta Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Čakovca Materijal

 

PREDSJEDNICA
Štefanija Damjanović, v.r.