REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
Odbor za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost

KLASA: 021-05/14-01/120
URBROJ: 2109/02-02-14-04
Čakovec, 1. listopad 2014.

Na svojoj 8. sjednici održanoj 1. listopada 2014., Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 5 i 6 dnevnog reda sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća
  M I Š L J E N J A

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o dopuni Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost izdao je:

1.    Pročišćeni tekst Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu

2.    Pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu

PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Bajsić, v.r.

Zapisnik 8. sjednice Odbora