8. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

923

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 8. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 6. prosinca 2018. (četvrtak), u 12.00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Upućivanje prijedloga:
   a) Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2018.
   b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018. Materijal
  2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:
   a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. Materijal
   b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. Materijal
   c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018. Materijal
   d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018. Materijal
   e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2018. Materijal
   Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
  3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  4. Upućivanje prijedloga Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2019. s projekcijom Proračuna za 2020. – 2021. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  5. Upućivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  6. Upućivanje prijedloga:
   a) Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. Materijal
   b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.  Materijal
   c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019.Materijal
   d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. Materijal
   e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019.Materijal
   f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
   Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
  7. Upućivanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal
  8. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  9. Upućivanje prijedloga Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  10. Upućivanje Izvješća o stanju u prostoru Gradskom vijeću Grada Čakovca na razmatranje Materijal
  11. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Blok 1” Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  12. Upućivanje prijedloga Prethodne Suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalnih usluga isporučitelja GKP Čakom d.o.o.:
   a) javne tržnice na malo Materijal
   b) uslugu parkiranja Materijal
   c) uslugu ukopa Materijal
   Gradskom vijeću Grada Čakovca
  13. Upućivanje prijedloga Odluke o upravljanju grobljem i o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja groblja i krematorija unutar groblja I djelatnosti usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  14. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti GKP Čakom d.o.o. za kreditno zaduženje za nabavu spremnika za otpad Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
  15. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na:
   a) Aneks II. Ugovora o sufinanciranju projekta “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec br. 49/2015” Materijal
   b) dodatak I. Ugovora o sufinanciranju projekta sustav odvodnje Zasadbreg, naselje Slemenice i Žiškovec Materijal
   između Međimurskih voda i Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca
  16. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  17. Upućivanje Prethodne suglasnosti na:
   a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2018.
   b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2019. Materijal
  18. Upućivanje prijedloga:
   a) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2018.  Materijal
   b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2019.  Materijal
   Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
  19. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  20. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  21. Upućivanje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  22. Upućivanje prijedloga za izbor članova Savjeta mladih Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  Materijal
  23. Donošenje Zaključka o rasporedu na rang listi kandidata za stipendije 2018/2019. Materijal
  24. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal
  25. Davanje Suglasnosti na Program redovnog uređenja i održavanja groblja u 2019. – GKP Čakom d.o.o.  Materijal
  26. Davanje Suglasnosti na Plan investicijskog održavanja groblja u 2019. – GKP Čakom d.o.o.  Materijal
  27. Upućivanje prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  28. Davanje Prethodne suglasnosti na Cjenika: Materijal
   a) usluge ukopa u Gradu Čakovcu
   b) dimnjačarskih usluga na području Grada Čakovca
  29. Upućivanje prijedloga Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  30. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  31. Upućivanje prijedloga Odluke o prijenosu suvlasničkog dijela u vlasništvo Umjetničke škole “Miroslava Magdalenić” u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal
  32. Donošenje Zaključka o utvrđivanju uvjeta za promjenu načina parkiranja u Gradu Čakovcu Materijal
  33. Upućivanje prijedloga Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

Članovima Gradonačelnikovog stručnog kolegija dostavlja se:

 1. Planovi poslovanja za 2019.:
  a) GKP Čakom d.o.o. Čakovec Materijal
  b) GP Ekom d.o.o. Čakovec Materijal
  c) GP Stanorad d.o.o. Čakovec Materijal
  d) Čakra d.o.o. Čakovec Materijal
 2. Planovi poslovanja za 2019.
  a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
  b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  c) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  d) Centar za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučko otvoreno učilište Čakovec Materijal
 3. Izvješće o promjeni iznosa stipendija Materijal

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.