9. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

1113

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst) sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 13. prosinca 2018. (četvrtak) u 09.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2018. Materijal
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018.  Materijal
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2018. Materijal
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018.  Materijal
 5. Donošenje Proračuna Grada Čakovca za 2019. s projekcijom Proračuna za 2020. – 2021. Materijal
 6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2019. Materijal
 7. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Materijal
 8. Donošenje:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019. Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
 9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2019.  Materijal
 10. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2019. Materijal
 11. Donošenje Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2019. Materijal
 12. Donošenje Odluke o prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvo Umjetničke škole “Miroslav Magdalenić” u Čakovcu Materijal
 13. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Blok 1” Čakovec Materijal
 14. Davanje Prethodne Suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalnih usluga isporučitelja GKP Čakom d.o.o.: Materijal
  a) javne tržnice na malo
  b) uslugu parkiranja
  c) uslugu ukopa
 15. Donošenje Odluke o upravljanju grobljem i o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja groblja i krematorija unutar groblja i djelatnosti usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja Materijal
 16. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti GKP Čakom d.o.o. za kreditno zaduženje za nabavu spremnika za otpad Materijal
 17. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti Materijal
 18. Donošenje Odluke o: Materijal
  a) izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
  b) određivanju vrijednosti boda komunalne naknade
 19. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Materijal
 20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Materijal
 21. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava iz područja socijalne skrbi Materijal
 22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi Materijal
 23. Davanje Suglasnosti na: Materijal
  a) Aneks II. Ugovora o sufinanciranju projekta “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec br. 49/2015”
  b) dodatak I. Ugovora o sufinanciranju projekta sustav odvodnje Zasadbreg, naselje Slemenice i Žiškovec između Međimurskih voda i Grada Čakovca
 24. Davanje Prethodne suglasnosti na: Materijal
  a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2018.
  b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2019.
 25. Donošenje: Materijal
  a) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2018.
  b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2019.
 26. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Čakovca Materijal
 27. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec Materijal
 28. Izbor članova Savjeta mladih Grada Čakovca Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Odgovori na vijećnička pitanja Materijal
 3. Planovi poslovanja za 2019.
  a) GKP Čakom d.o.o. Čakovec Materijal
  b) GP Ekom d.o.o. Čakovec  Materijal
  c) GP Stanorad d.o.o. Čakovec Materijal
  d) Čakra d.o.o. Čakovec Materijal
 4. Planovi poslovanja za 2019.
  a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
  b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  c) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  d) Centar za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučko otvoreno učilište Čakovec Materijal
 5. Izvješće o promjeni iznosa stipendija Materijal

Mišljenja Odbora

 1. Odbor za društvene djelatnosti Materijal
 2. Odbor za statutarno – pravna pitanja  Materijal
 3. Odbor za financije i proraču Materijal
 4. Savjeta za zaštitu potrošača  Materijal

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“

Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za upravu.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.