Z A P I S N I K

sa 9. sjednice Odbora za izbor i imenovanja održane 22. prosinca 2011., u 11.30 sati u Upravnom odjelu za upravu Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec

NAZOČNI:

1. Mario Medved, predsjednik
2. Franciska Četković, članica
3. Romano Bogdan, član

Sjednicu otvara predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, te konstatira da je većina  članova Odbora prisutna te da Odbor ima kvorum.
Predsjednik Odbora za  izbor i imenovanja predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

1.    Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Čakovca
2.    Donošenje Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Čakovca
3.    Informacije, pitanja i prijedlozi

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja
Mario Medved, ing., inf., tech.

Zapisnik 9. sjednice Odbora