9. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

137

Obavještavam Vas da će se 9. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 12. prosinca 2022. (ponedjeljak), u 13.30 sati, u vijećnici Uprave Grada Čakovca.

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2023. Materijal
  2. Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2023. Materijal
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2022. Materijal
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju Programa produženog boravka u školskoj 2022/2023. Materijal
  5. Prijedlog Odluke o ostvarivanju naknada i usluga iz područja socijalne skrbi Materijal
  6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
  7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini ekonomske cijene usluge i omjer sufinanciranja za predškolske ustanove kojima Grad Čakovec nije osnivač Materijal
  8. Izdavanje pročišćenog teksta:
    Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca

 

PREDSJEDNICA
Štefanija Damjanović, v.r.