REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
Odbor za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost

KLASA: 021-05/14-01/176
URBROJ: 2109/02-02-14-05
Čakovec, 19. studeni 2014.

Na svojoj 9. sjednici održanoj 19. studenog 2014., Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 8. i 13. dnevnog reda sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća
  M I Š L J E N J A

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o porezima Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost izdao je Pročišćeni tekst Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Bajsić, v.r.

Zapisnik 9. sjednice Odbora