9. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

652

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 9. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 21. ožujak 2019. (četvrtak), u 11.00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Upućivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje Izvješća o:
  a) izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. Materijal
  b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018.  Materijal
  c) provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2018. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca
 4. Upućivanje Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 5. Upućivanje Izvješća o poslovanju za 2018.
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  c) Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec Materijal
  d) Centra za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca
 6. Upućivanje:
  a) Izvješća o radu JVP Čakovec za 2018. na prethodnu suglasnostMaterijal
  b) prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2018. na donošenje Materijal
 7. Upućivanje Izvješća o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec: Materijal
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2018.
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 31.12.2018.
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 9. Upućivanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 10. Upućivanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja “Privredne zone uz Zagrebačku ulicu” u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o provedbi arhitektonsko urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja uređenja (rekonstrukcije) Trga Republike u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Gospodarska zona Ivanovec” Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal Dodatak uz materijal
 15. Upućivanje prijedloga Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 16. Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 17. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 01.07. do 31.12.2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 18. Upućivanje prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 19. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal
 20. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje GKP Čakom d.o.o. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 21. Upućivanje prijedloga Odluke o:
  a) usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca Materijal
  b) provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 22. Donošenje Zaključka o usvajanju Okončanog obračuna koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. Materijal
 23. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal
 24. Upućivanje prijedloga: Materijal
  a) Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Čakovca za 2019.
  b) Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 25. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji, čuvanju, odabiranju i izlučivanju registraturnog i arhivskog gradiva Materijal
 26. Donošenje Pravilnika o provedbi Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2019. Materijal
 27. Donošenje Zaključka o izmjenama Zaključka o upravljanju provedbom projekta Izgradnja prometnica zone “Brezje” u naselju Mihovljan, prometnice UK1 do UK5  Materijal
 28. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja gradonačelniku Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca

Članovima Gradonačelnikovog stručnog kolegija dostavlja se:

 1. Izvješće o stipendijama Grada Čakovca Materijal
 2. Financijska izvješća za 2018. – predškolske ustanove čiji osnivač nije Grad Čakovec Materijal
 3. Izvješće o predškolskim ustanovama na području Grada 2018./2019. Materijal
 4. Financijska izvješća za obrt dadilja na području Grada Čakovca za 2018. Materijal

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.