9. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

335

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21) sazivam 9. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 17. lipanj (petak) u 08:00 sati

Stručni kolegij će se održati u uredu Gradonačelnice. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na Statut Centra za kulturu Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca
  2. Upućivanje prijedloga Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  4. Upućivanje prijedloga Odluke o zaključenju Aneksa Sporazuma o podjeli imovine između Općine Vratišinec i Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  6. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2022./2023. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  7. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  8. Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  9. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

Molim zamjenicu gradonačelnice i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNICA
Ljerka Cividini, mag. ing. traff. / univ. spec. oec.