Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09, 2/13 i 3/13 – proč. tekst, ), sazivam 9. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 26. rujan 2014. (petak), u 8.00 sati Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Upućivanje prijedloga Odluke o podjeli udjela društva GKP „Čakom“ d.o.o. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

2. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal Dodatni Materijal

3. Upućivanje prijedloga Odluke o potpisivanju  Materijal:
a) Ugovora o partnerstvu na projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ Materijal
b) Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ Materijal
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

4. Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju Materijal:

a) Dječjeg vrtića Materijal
b) Dječjeg vrtića Materijal
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

5. Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

6. Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

7. Upućivanje prijedloga Odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa Međimurske županije Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

8. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju :

a) Procjene ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Čakovec; Materijal
b) Plana zaštite i spašavanja Materijal
c) Plana civilne zaštite za Grad Čakovec  Materijal Dodatni Materijal

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

9. Upućivanje prijedloga Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 2014. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

10. Upućivanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 2015. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

11. Upućivanje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuđača za čišćenje snijega Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

12. Zimska služba Grada Čakovca :

a) Imenovanje Stožera zimske službe Grada Čakovca – zima 2014/2015. Materijal
b) Prihvaćanje Plana održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Čakovca – zimska služba 2014/2015. Materijal

13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju teksta natječaja za dodjelu stipendija Grada Čakovca Materijal

14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji, čuvanju, odabiranju i izlučivanju registraturnog i arhivskog gradiva Materijal

 

Članovima gradonačelnikovog stručnog kolegija se dostavlja:
1. Izvod iz zapisnika sa 08. stručnog kolegija gradonačelnika Materijal
2. Nalaz revizije Materijal

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.