Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Čakovca, Klasa: 940-01/13-01/96, Urbroj: 2109/02-05-03-15-09 od dana 09.07.2015. Grad Čakovec raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ 

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA ADRESI KATARINE ZRINSKI 2, ČAKOVEC

 
I. Predmet ponude – Poslovi prostor u Čakovcu

Adresa: Katarine Zrinski 2, Čakovec, prizemlje
Površina [m2]: 12,81
Položaj: Centar
Djelatnost, namjena: Financijska djelatnost, agencijske djelatnosti djelatnost osiguranja, telekomunikacije, mjenjačnice, kladionice, igre na sreću, zlatarske i fotografske radnje, fotokopirnice, kurirske službe, videoteke, butici, pekare i sve druge trgovačke djelatnosti
Početni iznos mjesečne zakupnine u EUR: 76,86 EUR (u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a)

Napomena:
Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom i zatečenom stanju. Sve troškove oko uređenja prostora radi privođenja namjeni u cijelosti snosi zakupnik.

II. Početni iznos mjesečne zakupnine dat je u točki I.

III. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 1 godine, uz mogućnost produženja nakon isteka ugovora u skladu s odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11, 64/15). Predmetni poslovni prostor nalazi se u vlasništvu Grada Čakovca, u ¾ dijela i Davor Štern, Antuna Vramca 13, Zagreb, OIB 93228063711, u ¼ dijela.

IV. Zainteresirane pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja svoje ponude na natječaj mogu podnijeti Gradu Čakovcu, Kralja Tomislava 15, Čakovec – Komisiji za davanje u zakup poslovnih prostora u roku od u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana objave Obavijesti o objavi potpunog teksta javnog natječaja na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca u lokalnom tjedniku, u zatvorenoj omotnici, s naznakom “za natječaj poslovni prostor u Čakovcu, Katarine Zrinski 2, NE-OTVARAJ”, preporučenom pošiljkom ili u pisarnici.

V. Ponuditelj mora položiti jamčevinu koja iznosi trostruki iznos ponuđene mjesečne zakupnine za poslovni prostor iz točke I. na žiro račun Grada Čakovca br. HR1423400091806000006 poziv na br. 7811-OIB, sa svrhom doznake-jamčevina za poslovni prostor Katarine Zrinski 2, Čakovec. Najpovoljnijem ponuditelju ista će se uračunati u zakupninu zakupodavcu Grad Čakovec.

Ponuditelju koji ne uspije u natječaju ista se vraća beskamatno u roku od 15 dana od dana donošenja Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ponuditelju koji uspije u natjecanju, a kasnije odustane, jamčevina se ne vraća.

VI. Ponuda mora sadržavati:

  1. osnovne podatke o ponuđaču, OIB, broj telefona za kontakt,
  2. kopija osobnih iskaznica ovlaštenih zastupnika ponuđača,
  3. potvrdu izdanu od strane Grada Čakovca i Međimurske županije i izjavu ponuđača da nema dugovanja prema Gradu Čakovcu i Županiji,
  4. original ili ovjerenu kopiju Ministarstva financija – Porezne uprave iz koje mora biti vidljivo da su uplaćena sva javna davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava i da ne postoji nikakvo dugovanje,
  5. original ili ovjerenu kopiju BON 1 i original ili ovjerenu kopiju BON 2 (podaci o solventnosti) iz koje mora biti vidljivo da ponuđač u posljednje dvije godine nije imao 15 i više dana blokade računa,
  6. original ili ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, ili obrtnicu,
  7. dokaz u originalu o tome da je ponuđač uplatio jamčevinu,
  8. djelatnost koja će se obavljati,
  9. ponuđenu  mjesečnu zakupninu za  poslovni  prostor,
  10. rok u kojem će pristupiti eventualnom uređivanju prostora, te rok u kojem će početi obavljati djelatnost od dobivanja potrebne tehničke dokumentacije.

Sva tražena dokumentacija ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja javnog natječaja.

VII. U natječaju ne mogu sudjelovati zakupnici poslovnih prostora Grada koji ne ispunjavaju obveze iz ugovora o zakupu, osobe koje su dužnici Grada Čakovca po bilo kojem osnovu, prijašnji zakupnici Grada Čakovca sa kojima je radi neplaćanja raskinut ugovorni odnos.

VIII. Nepotpune ili zakašnjele ponude neće se uzeti u razmatranje.

IX. Sudionici natječaja biti će pismeno obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

X. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od pisane obavijesti iz prethodne točke sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor.

XI. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjene uvjete iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

XII. Ako članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata i ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, najmanje 12 mjeseci, sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, (ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine) imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, pod uvjetom da nisu korisnici mirovine po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 55/11, 140/12, 19/13-pročišćeni tekst i 3/13,148/13 i 92/14). Prednost pri zakupu poslovnog prostora može se ostvariti samo jednokratno, u skladu sa člankom 58. Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

XIII. Najpovoljnijeg ponuditelja odabrati će gradonačelnik Grada Čakovca na prijedlog Komisije za davanje u zakup poslovnih prostora i uz suglasnost suvlasnika iz t.III. ovog zaključka.

XIV. Gradonačelnik Grada Čakovca i Davor Štern, zadržavaju pravo ne izabrati niti jednu od ponuda na natječaj i za to nisu dužni davati nikakva obrazloženja niti odgovaraju za štetu koju bi zbog toga ponuditelji mogli imati.

XV. Najpovoljniji ponuditelj dužan je na dan sklapanja ugovora o zakupu dostaviti zakupodavcima 2 bjanko zadužnice do traženog iznosa potvrđene kod javnog bilježnika na sve poslovne račune, kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.

XVI. Najpovoljniji ponuditelj dužan je na dan sklapanja ugovora o zakupu, a to je dan ovjere potpisa i solemnizacije ugovora s ovršnom klauzulom kod javnog bilježnika (koji dan je ujedno dan preuzimanja poslovnog prostora) položiti na žiro-račun Grada Čakovca br. HR1423400091806000006 poziv na br. 7811-OIB, trostruki iznos izlicitiranog iznosa mjesečne zakupnine, koji ostaje na računu Grada Čakovca u beskamatnom depozitu za cijelo vrijeme trajanja zakupa za korist oba zakupodavaca.

XVII. Ugovor o zakupu sklopiti će se kao ovršna isprava na trošak zakupnika.

XVIII. Svi zainteresirani, prije javljanja na natječaj imaju pravo pogledati poslovni prostor prethodnom najavom na broj 040/314-924 i 040/314-949.

Stjepan Kovač, gradonačelnik