Temeljem Zaključka o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca javnim prikupljanjem ponuda i o raspisivanju Javnog natječaja,
Klasa: 940-01/14-01/72,
Urbroj: 2109/2-05-03-14-02,
od dana 28.srpnja 2014.,
raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca

javnim prikupljanjem ponuda

I. Predmet zakupa je neizgrađeno građevinsko zemljište koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Mačkovec. Zemljište se daje u zakup na rok od 10 godina.

Katastarska čestica br.: 1927
Katastarska kultura: oranica
Površina [m²]: 4.050
Površina [ha]: 0,405
Početna visina zakupnine [kn/ha/godinu]: 342,00
Početna zak. [kn/god]: 138,51

Katastarska čestica br.: 1928
Katastarska kultura: voćnjak
Površina [m²]: 990
Površina [ha]: 0,099
Početna visina zakupnine [kn/ha/godinu]: 342,00
Početna zak. [kn/god]: 33,86

Ukupno površine [m²]: 5.040
Ukupno površine [ha]: 0,504
Ukupna početna zak. [kn/god]: 172,37

Čestice se daju u zakup istovremeno i zajedno kao jedna u bloku – jedinstvena proizvodnotehnološko cjelina zbog okrupnjavanja i boljeg ekonomskog i mehanizacijskog iskorištavanja.
Zakupac je dužan o svom trošku obilježiti granice i međe katastarskih čestica – cijelog bloka, prema raspoloživoj dokumentaciji, čuvati ih i održavati za cijelo vrijeme zakupa.
Primopredaja zemljišta se vrši očevidom, obilaskom i pokazivanjem na licu mjesta i utvrđivanjem stvarnog stanja zemljišta, prema raspoloživoj dokumentaciji s oznakom granica
i postojećem zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica – međa, o čemu će se sastaviti poseban Zapisnik.
II. Pisana ponuda za zakup zemljišta iz točke I. ovog javnog natječaja mora sadržavati:

  • – ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude i OIB,
  • – presliku osobne iskaznice,
  • – podatke o zemljištu za koje se natječe (katastarsku općinu, broj katastarske čestice te površinu čestice),
  • – visinu ponuđene godišnje zakupnine, jediničnu i ukupnu cijenu proizvodno tehnološke cjeline 2
  • – ponudi se obvezatno prilaže dokaz o prvenstvu prava zakupa iz točke III. ovognatječaja,
  • – telefonski kontakt broj, fiksni/mobilni, e-mail

U natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Čakovca.

CIJELI NATJEČAJ PREUZMITE OVDJE.