Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst) sazivam 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za  21. studeni 2013. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

1.    Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2014. s projekcijom Proračuna za 2015 – 2016. (materijal)
2.    Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2014. (materijal)
3.    Donošenje:
a)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014. (materijal)
b)    Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014. (materijal)
c)    Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014. (materijal)
d)    Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2014. (materijal)
e)    Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014. (materijal)
f)    Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2014. (materijal)
4.    Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi III. Izmjene i dopune PPUG Čakovca  (materijal)
5.    Donošenje Odluke o prodaji zemljišta (materijal)
6.    Donošenje Odluke o prihvatu darovanja zemljišta za komunalnu infrastrukturu – Poslovni park Međimurje (materijal)
7.    Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Čakovca (materijal)
8.    Donošenje Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (materijal)
9.    Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Čakovca 2008-2012. (materijal)
10.    Davanje Prethodne Suglasnosti na:
a)    prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec (materijal)
b)    prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Čakovec (materijal)
11.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o decentraliziranih funkcija osnovnih škola (materijal)
12.    Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Čakovca (materijal)
13.    Donošenje i upućivanje:
a) Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2014. (materijal)
b) javnog poziva za članove Savjeta mladih Grada Čakovca (materijal)
14.    Donošenje Odluke o:
a) raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2014. (materijal)
b) načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2014. (materijal)
15.    Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a o stanju zaštite od požara u 2012. (materijal)
16.    Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe Civilne zaštite Grada Čakovca (materijal)
17.    Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 2013. (materijal)
18.    Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 2014. (materijal)

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:
1.    Izvod iz zapisnika sa 03. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca (materijal)
2.    Odgovori na vijećnička pitanja (materijal)
3.    Izvješće o informatizaciji (materijal)
4.    Izvješće o projektu E-dnevnik u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Čakovec (materijal)

Sve materijale za sjednicu u ZIP formatu možete preuzeti ovdje.

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:
„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice. Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za Upravu.“

Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat v.r.