Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst) sazivam 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za  12. prosinca 2013. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

1.    Donošenje Odluke i II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2013. (materijal)
2.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013. (materijal)
3.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
a.    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013. (materijal)
b.    Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013.(materijal)
c.    Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2013. (materijal)
d.    Programa javnih potreba u športu za 2013. (materijal)
e.    Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2013.(materijal)
4.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2013. (materijal)
5.    Davanje Prethodne suglasnosti na Plan rada i poslovanja JVP Čakovec za 2014. (materijal)
6.    Donošenje Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca (materijal)
7.    Izbor članova Savjeta mladih Grada Čakovca (materijal)
8.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (materijal)

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

1. Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca (materijal)
2. Odgovori na vijećnička pitanja (materijal)
3. Planovi poslovanja za 2014.:
a) GKP „Čakom“ d.o.o. (materijal)
b) GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec (materijal)
c) GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec (materijal)
d)  „Čakra“ d.o.o. Čakovec (materijal)

4. Planovi poslovanja za 2014.:
a) Dječjeg vrtića Čakovec (materijal)
b) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec (materijal)
c) Centra za kulturu Čakovec (materijal)
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec (materijal)

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:
„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice. Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za Upravu.“

Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat v.r.