Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09, 2/13 i 3/13 – proč. tekst), sazivam 5. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca
za 2. prosinac 2013. (ponedjeljak), u 9.00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

1.    Upućivanje prijedloga Odluke i II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje (materijal)

2.   Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal )

3.    Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:

  • Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013. (materijal )
  • Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013. (materijal )
  • Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2013. (materijal )
  • Programa javnih potreba u športu za 2013. (materijal )
  • Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2013. (materijal )
    Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

4.    Upućivanje prijedloga Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)

5.   Upućivanje prethodne Suglasnosti na Plan rada i poslovanja JVP Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal )

6.   Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca (materijal )

7.   Upućivanje Izbora članova Savjeta mladih Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca (materijal ce biti dostavljen na sjednicu Gradskog vijeća)

8.   Donošenje Plana prijma u službu u upravu Grada Čakovca za 2014. (materijal )

9.  Donošenje Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Čakovcu za 2014. (materijal)

10. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  (materijal ce biti dostavljen na sjednicu Gradskog vijeća)

11. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal )

12. Donošenje Zaključaka iz područja društvenih djelatnosti (materijal )

 

Članovima gradonačelnikovog stručnog kolegija se dostavlja:

1. Izvod iz zapisnika sa 04. stručnog kolegija gradonačelnika (materijal)
2. Planovi poslovanja trgovačkih društava Grada Čakovca za 2014.:
a.    GKP „Čakom“ d.o.o.(materijal)
b.    GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec(materijal)
c.    GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec(materijal)
d.    „Čakra“ d.o.o. Čakovec(materijal)
3. Planovi poslovanja ustanova Grada Čakovca za 2014.:
a.   Dječjeg vrtića Čakovec (materijal)
b.   Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec (materijal)
c.    Centra za kulturu Čakovec (materijal)
d.   Pučkog otvorenog učilišta Čakovec (materijal)
4. Izvješće o javnim radovima i stručnom osposobljavanju (materijal ce biti dostavljen na sjednicu Gradskog vijeća)

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.