Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst 1/14) sazivam 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za  10. srpnja 2014. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

1.    Donošenje Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2014. (materijal)
2.    Donošenje Odluke i usvajanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2014. do 30. lipnja 2014. (materijal)
3.    Donošenje Odluke o izradi III. Izmjene i dopune UPU-a „Sajmište – II. etapa“ u Čakovcu (materijal)
4.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (materijal)
5.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu (materijal)
6.    Donošenje Odluke o usvajanju:
a) Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Čakovec
b)   Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Grad Čakovec   (materijal)
7.    Donošenje Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca u školskoj godini 2014./2015. (materijal)

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

1.  Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca (materijal)
2.  Odgovori na vijećnička pitanja (materijal)
3.  Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće za 2013. GKP „Čakom“ d.o.o. (materijal)
4.  Izvješće o poslovanju i godišnji financijski izvještaji za 2013. GP „Ekom“ d.o.o. (materijal)
5.  Izvješće o poslovanju za 2013. GP „Stanorad“ d.o.o. (materijal)
6.  Izvješće o poslovanju Razvojne agencije Grada Čakovca „Čakra“ d.o.o. za 2013. (materijal)
Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:
„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice. Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za Upravu.“

Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat v.r.