Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Čakovec u likvidaciji za 2021.

439

U skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i Okružnici o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, sastavljen je Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Čakovec u likvidaciji za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine koji se sastoji od: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS), Bilance (Obrazac BILANCA), Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RasF), Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO) i Izvještaj o obvezama (Obrazac OBVEZE) i ovih bilješki.

  • Financijski izvještaj  za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine Preuzimanje
  • Bilješke uz Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine Preuzimanje