Gradska uprava

gradska_uprava_web_small

 

Grad Čakovec
Kralja Tomislava 15
40000 Čakovec
MB: 2581221
OIB: 44427688822
Žiro-račun: 2407000-1806000006 (OTP banka d.d. Hrvatska)
IBAN: HR1524070001806000006
cakovec@cakovec.hr
Radno vrijeme: 7:00-15:00

Čakovec je gospodarsko središte Međimurske županije koja je 2002. godine imala 1.700 aktivnih trgovačkih društava. Malih poduzetnika bilo je 1617 (95,1%), srednjih 58 (3,4%) a velikih 25 (1,5%). Od toga broja njih čak 1.654 je privatnih (najvećim dijelom privatni od osnivanja, tek manji dio privatiziran u pretvorbi i privatizaciji), a ostali dio u državnom, zadružnom ili mješovitom vlasništvu. Gotovo polovina od aktivnih međimurskih poduzetnika ima sjedište u Čakovcu, a 65 posto svih zaposlenih u Županiji radi na području Grada, što pokazuje njegovu vodeću ulogu u gospodarstvu Međimurske županije.

 

Gradska uprava sastoji se od 5 upravna odjela:

 

1. UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU

Upravni odjel za upravu obavlja poslove vezane uz rad Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika. Obavlja pripreme sjednica Gradskog vijeća, priprema opće akte Gradskog vijeća, obavlja poslove po nalogu predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika. Uz dostavu materijala za sjednice Gradskog vijeća te njihovih radnih tijela, osigurava se vođenje zapisnika i snimanje sjednica. Pročelnik Upravnog odjela glavni je i odgovorni urednik Službenog glasnika Grada Čakovca. Postupa se po Zakonu o pravu na pristup informacijama. U Upravnom odjelu imenovan je službenik za informiranje i osoba za nepravilnosti. Upravni odjel obavlja savjetodavne pravne poslove za ustanove Grada Čakovca. Rješava pravne probleme Vijeća romske nacionalne manjine. Izrađuje različita izvješća za potrebe nadležnih ministarstava i državnih agencija. Surađuje s Udrugom gradova te preko njih pokreće različite inicijative i daje prijedloge. Brine se o kvaliteti rada, modernizaciji metoda rada i usklađenom djelovanju Gradske uprave. Obavljaju se zajednički, stručni, upravni, kadrovski poslovi, kadrovska politika, stručno osposobljavanje i usavršavanje u gradskoj upravi, javni radovi, poslovi vođenja pisarnice i vođenja arhive te drugi opći poslovi. Surađuje se s državnim i drugim tijelima nadležnim za poslove iz ovog članka. Obavljaju se informatički poslovi te poslovi vezani uz rad Savjeta mladih, mjesnih odbora i gradskih kotareva.
Pročelnica: mr.sc. Dragica Kemeter

 

 2. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE

Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove obavlja poslove vezane za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, investicije u visokogradnji, upravljanje stambenim fondom u vlasništvu Grada i poslove vezane uz EU fondove. Priprema dokumentaciju u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane EU te provodi projekte iz područja važnih za razvoj Grada Čakovca putem nadležnih ministarstava, fondova, agencija te fondova EU. Aplicira na sve projekte i natječaje važne za razvoj Grada Čakovca. Provode se dokumenti prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji.

Odsjek za imovinsko-pravne poslove upravlja nekretninama i sređuje imovinsko-pravno stanje nekretnina Grada Čakovca te obavlja poslove vezane uz EU fondove, prijave na natječaje nadležnih ministarstava, fondova i agencija. Priprema dokumentaciju u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane EU te aplicira na sve projekte i natječaje važne za razvoj Grada Čakovca i provodi te projekte.  Obavlja poslove poljoprivrede, ugostiteljstva i trgovine.

Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji vodi upravne postupke za izdavanje lokacijskih dozvola, izdaje rješenja o utvrđivanju građevne čestice, izdaje rješenja o uvjetima građenja, rješenja o izvedenom stanju, uporabne dozvole i dozvole za uklanjanje te vodi postupke za izdavanje potvrda parcelacijskih elaborata, potvrda glavnog projekta i potvrda izvedenog stanja. Zahtjeve i Izjave možete pogledati na ovome linku .

Odsjek za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju obavlja poslove vezane za izradu i donošenje prostornih planova, vodi informacijski sustav prostornog uređenja, izradu i donošenje dokumenata praćenja stanja u prostoru, zaštitu okoliša, investicije u visokogradnji.
Pročelnik: Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb.

3. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo obavlja poslove oko izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, poslove nadzora i kontrole, poslove naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa, te druge poslove predviđene zakonskim propisima. Obavlja poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, osnivanja izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva. Obavlja poslove javne nabave. Obavlja poslove komunalnog redarstva, poslova nadzora i kontrole prometa u mirovanju te poslove provođenja prekršajnog postupka. Donosi rješenja u provedbi prvostupanjskog prekršajnog postupka. Obavlja poslove iz domene različitih zakona, podzakonskih akata i općih akata Grada Čakovca te obavlja nadzor nad primjenom i izvršenjem propisa od strane pravnih i fizičkih osoba. U suradnji sa inspekcijskim službama državnog inspektorata, policijom i drugim javnih službama, obavlja poslove nadzora i kontrole korištenja javnih površina. Rješava zahtjeve za korištenje javnih površina. Obavlja poslove iz domene sigurnosti (zaštite i spašavanja, civilne zaštite i dr.). Vodi projekte iz domene komunalne prevencije.

Odsjek za gradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture obavlja poslove organizacije izvođenja i održavanja komunalne infrastrukture, poslove koji se odnose na postupak naplate komunalnog doprinosa, naknade i javne nabave. Obavlja sve poslove organizacije oko izvođenja i održavanja komunalne infrastrukture te obavlja poslove javne nabave i druge poslove sukladno zakonskim aktima.

Odsjek za komunalno redarstvo obavlja poslove komunalnog i prometnog redarstva, poslove nadzora i kontrole prometa u mirovanju, poslove provođenja prekršajnog postupka, nadzora i kontrole korištenja javnih površina, poslove zaštite i spašavanja, civilne zaštite, komunalne prevencije. Surađuje s državnim tijelima, inspektoratom i policijom.

Sve upite vezane uz komunalno gospodarstvo možete slati na email komunalno.gospodarstvo[at]cakovec.hr.
Privremeni pročelnik: Dražen Barić

 

4. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

Upravni odjel za financiranje obavlja poslove planiranja, izvršavanja i izvješćivanja o proračunu, te izrađuje propisana financijska i ostala izvješća. Obavlja računovodstvene poslove i vodi sve propisane računovodstvene evidencije. Vodi propisane evidencije i izrađuje izvješća vezana uz zaduživanje Grada Čakovca, te davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje. Evidentira i prati ostvarenje planova mjesnih odbora i gradskih kotareva. Ažurira podatke, vrši nadzor i naplatu gradskih poreza, te obavlja sve poslove vezane uz prisilnu naplatu gradskih poreza. Provodi javna nadmetanja za korištenje javnih gradskih površina. Prati ostvarenje ostalih prihoda Grada. Vodi evidencije i izrađuje izvješća o decentraliziranim sredstvima osnovnog školstva i vatrogastva. Obračunava plaće i ostala primanja zaposlenika te naknade članova predstavničkog tijela i njihovih radnih tijela. Vodi evidencije o osnovnim sredstvima Grada Čakovca. Obavlja poslove, vodi evidencije i izrađuje izvješća u skladu s Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.
Pročelnica: Lidija Jaklin,univ.spec.oec.

 

5. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE

Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove obavlja poslove koji se odnose na kulturu, sport, tehničku kulturu, predškolski odgoj i osnovno školstvo, stipendije i vatrogastvo, udruge građana, nacionalne manjine, vjerske zajednice, kulturne manifestacije, socijalnu zaštitu. Obavlja organizacijske i stručno administrativne poslove za potrebe protokola i odnosa s javnošću, organizira tiskovne konferencije, priopćenja, obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada, organiziranje različitih manifestacija, primanja i svečanih susreta, poslove međunarodne suradnje. Upravni odjel obavlja poslove poticanja i promocije turističkih aktivnosti, predlaganje i provođenje dokumenata za razvoj turističke djelatnosti na razini Grada Čakovca kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Čakovca, daje smjernice za unapređenje različitih oblika održivog turizma u Gradu Čakovcu. Upravni odjel bavi se područjem europskih poslova iz djelokruga društvenih djelatnosti iz kojeg djelokruga ujedno priprema dokumentaciju u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane EU te provodi projekte iz područja važnih za razvoj Grada Čakovca i surađuje sa fondovima EU. Potiče razvoj prekogranične suradnje Grada Čakovca. Obavlja poslove europskih integracija.

Odsjek za protokol obavlja poslove vezane za protokol i odnose sa javnošću, organizira tiskovne konferencije, daje priopćenja, organizira obilježavanje nacionalnih blagdana i obljetnica Grada Čakovca, organizira različite manifestacije, primanja i svečane susrete, obavlja poslove međunarodne suradnje.

Odsjek za društvene poslove bavi se predškolskim odgojem, osnovnim školstvom, kulturom, tehničkom kulturom, kulturnim manifestacijama, sportom, socijalnom zaštitom, stipendijama, vatrogastvom, udrugama građana, vjerskim zajednicama, nacionalnim manjinama. Izrađuje akte i prijedloge za osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova u sportu, kulturi i tehničkoj kulturi te predlaže programa javnih potreba u tim područjima. Brine o raspodjeli sredstava proračuna Grada iz područja upravnog odjela. Daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna. Obavlja poslove poticanja i promocije turizma na području Grada Čakovca. Surađuje sa Turističkom zajednicom Grada Čakovca. Prati i analizira stanje u području turizma. Obavlja administrativne poslove u vezi prijava i apliciranja projekata na natječaje sufinancirane od strane EU i drugih fondova vezane za rad upravnog odjela. Potiče razvoj prekogranične i međunarodne suradnje Grada Čakovca.
Pročelnik: David Vugrinec, mag. novinarstva

 

6.  JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Jedinica za unutarnju reviziju provodi se u skladu sa standardima unutarnje revizije, procjenjuje sustave, procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju procjene rizika, daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u svrhu poboljšanja poslovanja Grada Čakovca, izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije, obavlja posebne revizije na zahtjev gradonačelnika Grada Čakovca, izrađuje izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama koja podnosi čelniku revidiranog subjekta i Grada Čakovca, prati provedbu preporuka danih u obavljenim unutarnjim revizijama, izrađuje godišnje izvješće unutarnje revizije i dostavlja ga nadležnim institucijama.
Voditeljica: Marijana Pal, univ.spec.oec.

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X