Gradska uprava

gradska_uprava_web_small

 

Grad Čakovec
Ulica kralja Tomislava 15
40000 Čakovec
MB: 2581221
OIB: 44427688822
Žiro-račun: 2407000-1806000006 (OTP banka d.d. Hrvatska)
IBAN: HR1524070001806000006
cakovec@cakovec.hr
Radno vrijeme: 7:00-15:00

Čakovec je gospodarsko središte Međimurske županije koja je 2002. godine imala 1.700 aktivnih trgovačkih društava. Malih poduzetnika bilo je 1617 (95,1%), srednjih 58 (3,4%) a velikih 25 (1,5%). Od toga broja njih čak 1.654 je privatnih (najvećim dijelom privatni od osnivanja, tek manji dio privatiziran u pretvorbi i privatizaciji), a ostali dio u državnom, zadružnom ili mješovitom vlasništvu. Gotovo polovina od aktivnih međimurskih poduzetnika ima sjedište u Čakovcu, a 65 posto svih zaposlenih u Županiji radi na području Grada, što pokazuje njegovu vodeću ulogu u gospodarstvu Međimurske županije.

 

Gradska uprava sastoji se od 6 upravna odjela:

 

1. UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU

Upravni odjel za upravu obavlja poslove vezane uz rad Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika. Obavlja pripreme sjednica Gradskog vijeća te osigurava uvjete za održavanje sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela. Priprema opće akte Gradskog vijeća, obavlja poslove po nalogu predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika. Uz dostavu materijala za sjednice Gradskog vijeća te njihovih radnih tijela, osigurava vođenje zapisnika, snimanje sjednica i izdavanje akta Gradskog vijeća. Skrbi o primjeni Statuta Grada Čakovca i Poslovnika o radu Gradskog vijeća. Daje pravna i druga stručna mišljenja u vezi s radom gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela. Pruža stručnu pomoć gradonačelniku i njegovim zamjenicima, predsjedniku i članovima Gradskog vijeća te članovima njihovih radnih tijela. Obavlja poslove čuvanja i objavljivanja akata tijela Grada. Obavlja poslove od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika utvrđenih zakonom i drugim propisima.  Postupa po Zakonu o pravu na pristup informacijama, zaprima i rješava zahtjeve, dostavlja Izvješća Povjereniku za informiranje. U Upravnom odjelu imenovan je službenik za informiranje. U Upravnom odjelu imenovana je osoba za nepravilnosti koja podatke o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti upisuje u obrazac i o tome obavještava čelnika. Osoba zadužena za nepravilnosti na temelju obrazaca Podaci o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti i obrazaca Praćenje postupanja po poduzetim mjerama sastavlja polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima. Pročelnik Upravnog odjela glavni je i odgovorni urednik Službenog glasnika Grada Čakovca. Upravni odjel obavlja savjetodavne pravne poslove za ustanove Grada Čakovca. Obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Vijeća romske nacionalne manjine. Izrađuje različita izvješća za potrebe nadležnih ministarstava i državnih agencija. Surađuje s Udrugom gradova te preko njih pokreće različite inicijative i daje prijedloge. Brine se o kvaliteti rada, modernizaciji metoda rada i usklađenom djelovanju Gradske uprave. Obavlja poslove u vezi s radno-pravnim odnosima službenika. Izrađuje Rješenja vezana uz radne odnose službenika (rješenja o prijmu, rješenja o rasporedu, rješenja o prestanku službe, rješenja o korištenju godišnjeg odmora, rješenja o imenovanju, rješenja o premještaju, rješenja o ocjenjivanju…) Obavlja zajedničke, stručne, upravne, kadrovske poslove, kadrovsku politiku i usavršavanje u Gradskoj upravi. Vodi poslove stručnog osposobljavanja  i javnih radova. Upravni odjel obavlja poslove vođenja pisarnice i vođenja arhive te druge opće poslove. Obavlja poslove koji se odnose na unutarnje ustrojstvo Gradske uprave. Surađuje s državnim i drugim tijelima nadležnim za različite poslove. Upravni odjel obavlja poslove u vezi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Obavlja poslove vezane uz rad Savjeta mladih (poslovi vezani uz raspisivanje javnog poziva i provođenje izbora, briga za javnost rada Savjeta, sazivanje sjednica Savjeta mladih, dostave materijala). Obavlja stručne poslove vezane uz mjesne odbore i gradske kotareve. Obavlja informatičke poslove, planiranje, projektiranje, vršenje izgradnje, uspostavljanje i održavanje informatičkih sustava. Obavlja poslove vezane za razvoj i unapređenje informatizacije i informatičke podrške te predlaže i provodi nove projekte informatizacije poslovnog sustava Grada. Planira i nabavlja te upravlja i održava informatičko-komunikacijskom opremom. Izrađuje i održava web stranice i portale, održava WiFi mrežu grada Čakovca. Obavlja poslove informiranja građana putem medija i gradskih web portala. Obavlja nadzor nad radom mreže te osigurava sigurnost i zaštite podataka, backup podataka i data recovery. Predlaže i provodi mjere i proceduru za informacijsku sigurnost i tajnost informacija. U Upravnom odjelu obavljaju se poslovi zaštite osobnih podataka.
Pročelnica: mr.sc. Dragica Kemeter

 

 2. UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE

Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje obavlja poslove vezane za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, investicije u visokogradnji. Provode se dokumenti prostornog uređenja i izdavanja akata o gradnji.

Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji vodi upravne postupke i rješava lokacijske dozvole, vodi upravne postupke i donosi rješenja o utvrđivanju građevne čestice, vodi upravne postupke i rješava dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, vodi upravne postupke i rješava građevinske dozvole, vodi upravne postupke i rješava uporabne dozvole, vodi upravne postupke i donosi rješenja o izvedenom stanju, te vodi postupke i izdaje potvrde parcelacijskih elaborata i potvrde plana posebnih dijelova zgrade, izdaje lokacijske informacije, obavijesti o posebnim uvjetima, uvjerenja o statusu zemljišta te postupa po prijavama početka građenja i uklanjanja. Vodi upisnik predmeta upravnog postupka i urudžbeni zapisnik u vezi izdavanja akata iz upravnog područja prostornog uređenja i gradnje (sustav e-dozvole). Vodi registar izdanih akata o dozvoli gradnje i izvedenom stanju te pomoćne knjige izdanih akata. Unosi podatke o riješenim predmetima po zahtjevima  za izdavanje rješenja o izvedenom stanju u službenu evidenciju.

Odsjek za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju obavlja poslove vezane za izradu i donošenje prostornih planova, vodi informacijski sustav prostornog uređenja, izradu i donošenje dokumenata praćenja stanja u prostoru, zaštitu okoliša, investicije u visokogradnji.
Pročelnik: Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb.

3. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo obavlja poslove oko izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, poslove nadzora i kontrole, poslove naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa, te druge poslove predviđene zakonskim propisima. Upravni odjel bavi se osnivanjanjem izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva. Obavlja poslove komunalnog redarstva, poslove nadzora i kontrole prometa u mirovanju, podnosi optužni prijedlog sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo. Donosi odluke i provodi postupke sukladno prekršajnom zakonu. Obavlja poslove iz domene različitih zakona, podzakonskih akata i općih akata Grada Čakovca te obavlja nadzor nad primjenom i izvršenjem propisa od strane pravnih i fizičkih osoba. U suradnji sa inspekcijskim službama državnog inspektorata, policijom i drugim javnih službama, obavlja poslove nadzora i kontrole korištenja javnih površina. Rješava zahtjeve za korištenje javnih površina. Obavlja poslove iz domene sigurnosti (zaštite i spašavanja, civilne zaštite i dr.). Vodi projekte iz domene komunalne prevencije.

Odsjek za gradnju komunalne infrastrukture obavlja poslove organizacije oko izvođenja komunalne infrastrukture te obavlja poslove sukladno zakonskim propisima.

Odsjek za održavanje komunalne infrastrukture obavlja poslove organizacije oko održavanja komunalne infrastrukture te obavlja i druge poslove sukladno zakonskim propisima.

Odsjek za komunalno i prometno redarstvo obavlja poslove komunalnog redarstva, poslove nadzora i kontrole prometa u mirovanju, poslove provođenja postupaka i donošenja odluka sukladno prekršajnom zakonu, nadzora i kontrole korištenja javnih površina, poslove zaštite i spašavanja, civilne zaštite, komunalne prevencije. Surađuje s državnim tijelima, inspektoratom i policijom.
Pročelnik: Dražen Barić

4. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE

Upravni odjel za financiranje obavlja računovodstvene poslove, poslove platnog prometa te poslove koji se odnose na proračun (planiranje, praćenje izvršenja i izvještavanje o izvršenju). Odjel vrši obračun plaća, obračun naknada za rad u predstavničkom tijelu i svih drugih oblika drugog dohotka. Vezano za navedene poslove izrađuje financijska i sva druga propisana izvješća. Osim u propisanim poslovnim knjigama, odjel u koordinaciji s drugim upravnim odjelima prati i evidentira u zasebnim evidencijama investicije većeg obima i projekte sufinancirane iz EU. Obavlja mjesečni obračun poreza na dodanu vrijednost. Vodi i ažurira evidenciju imovine u vlasništvu Grada. Organizira i koordinira poslove vezane uz godišnji popis imovine. Vodi evidenciju i ažurira podatke o poreznim obveznicima, ispostavlja porezna rješenja te vrši nadzor i provodi mjere naplate gradskih poreza. Ispostavlja mjesečne fakture za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada, prati njihovu naplatu i poduzima odgovarajuće postupke za naplatu istih. Obavlja obračun naknade za zakup javnih površina prilikom održavanja manifestacija Grada i kontaktira Turističku zajednicu Grada prilikom organizacije istih. Provodi javna nadmetanja za korištenje javnih gradskih površina. Priprema i izrađuje dokumentaciju vezano uz zaduživanje Grada Čakovca i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje te izrađuje sva prateća propisana izvješća. Provodi aktivnosti vezane uz Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Obavlja i druge poslove vezane uz sustav unutarnjih financijskih kontrola (izrada procedura za obavljanje pojedinih aktivnosti, procjena rizika i izrada i ažuriranje registra rizika, itd.) Prati i provodi propise s područja proračunskog računovodstva, kao i sve druge propise koji se odnose na računovodstvo proračuna. Priprema i obrađuje financijske i računovodstvene podatke, te izrađuje financijska i druga izvješća za potrebe kontrole nadležnih institucija, za potrebe predstavničkog tijela, gradonačelnika, drugih upravnih odjela i sl. Priprema podatke i sudjeluje u izradi akata iz nadležnosti upravnog odjela.

Odsjek za proračun i računovodstvo obavlja računovodstvene poslove, poslove platnog prometa i poslove obračuna plaća djelatnika uprave Grada, javnih radova i stručnog usavršavanja, obračun naknada za rad u predstavničkom tijelu i ostalih oblika drugog dohotka koji se isplaćuju iz proračuna Grada. Vodi propisane poslovne knjige i evidencije, te kontaktira nadležne institucije za navedene poslove. Izrađuje kvartalna financijska izvješća za Grad, polugodišnja financijska izvješća za humanitarnu zakladu Grada te godišnja statistička izvješća i izvješća o decentraliziranim funkcijama. Priprema podatke o isplaćenim sponzorstvima i donacijama iz proračuna Grada za objavu na web stranicama Grada. Za potrebe planiranja proračuna, praćenja izvršavanja proračuna te izrade izvještaja o izvršenju proračuna i izrade financijskih izvještaja kontaktira i razmjenjuje podatke s proračunskim korisnicima (ustanovama) Grada, društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada i predstavnicima mjesnih odbora i gradskih kotareva. Surađuje s predstavnicima programske kuće koja je izradila programsku podršku za obavljanje poslova upravnog odjela te prema potrebi i zakonskim izmjenama predlaže ažuriranje i dopunu iste. Vodi i ažurira evidenciju o imovini u vlasništvu Grada, obavlja poslove pripreme godišnjeg popisa i provodi u poslovnim knjigama zakonom propisane postupke nakon provedenog popisa (isknjiženja, otpise i sl.) Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti, priprema i kontrolira financijsku i drugu dokumentaciju i izrađuje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti Grada te preuzima i kontrolira Izjave o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika Grada i trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada.
Pročelnica: Lidija Jaklin,univ.spec.oec.

5. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, MEĐUNARODNE POSLOVE I ODNOSE S JAVNOŠĆU

Upravni odjel za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću obavlja poslove koji se odnose na kulturu, sport, tehničku kulturu, djecu i mlade, predškolski odgoj i osnovno školstvo, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, vatrogastvo, udruge građana, nacionalne manjine, vjerske zajednice, socijalnu zaštitu i zdravstvo. Obavlja organizacijske i stručno administrativne poslove za potrebe odnosa s javnošću, organizira konferencije za novinare, izrađuje i šalje priopćenja vezana uz aktivnosti Gradske uprave, izvršne i predstavničke vlasti. Organizira obilježavanja nacionalnih praznika i važnijih datuma u povijesti grada i županije, različitih manifestacija, primanja i svečanih susreta, protokolarnih aktivnosti vezanih uz gradske dužnosnike i gradsku upravu. Skrbi o suradnji Grada Čakovca i ostalih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu. Održava kontakte s gradovima prijateljima. Organizira posjete diplomatskih predstavnika i međunarodnih institucija. Upravni odjel bavi se područjem europskih poslova iz djelokruga društvenih djelatnosti iz kojeg djelokruga ujedno priprema dokumentaciju u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane EU te provodi projekte iz područja važnih za razvoj Grada Čakovca i surađuje sa fondovima EU. Potiče razvoj prekogranične suradnje Grada Čakovca. Obavlja poslove europskih integracija.

Odsjek za odnose s javnošću i protokol obavlja poslove vezane za protokol i odnose sa javnošću, organizira tiskovne konferencije, daje priopćenja, organizira obilježavanje nacionalnih praznika i važnijih datuma u povijesti grada i županije, organizira različite manifestacije, primanja i svečane susrete, protokolarne aktivnosti vezanih uz gradske dužnosnike i gradsku upravu. Skrbi se o suradnji između Grada Čakovca i ostalih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu, održava kontakte s gradovima prijateljima, organizira posjete diplomatskih predstavnika i međunarodnih institucija.

Odsjek za društvene poslove bavi se predškolskim odgojem, osnovnim školstvom, srednjoškolskim i visokoškolskim obrazovanjem, kulturom, tehničkom kulturom, sportom, socijalnom zaštitom, zdravstvom, vatrogastvom, udrugama građana, vjerskim zajednicama, nacionalnim manjinama, djecom i mladima. Izrađuje akte i prijedloge za osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova u sportu, kulturi, tehničkoj kulturi i socijalnoj zaštiti te predlaže programe javnih potreba u tim područjima. Brine o raspodjeli sredstava proračuna Grada iz područja Upravnog odjela. Daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna. Obavlja administrativne poslove u vezi prijava i apliciranja projekata na natječaje sufinancirane od strane EU i drugih fondova vezane za rad Upravnog odjela. Potiče razvoj prekogranične i međunarodne suradnje Grada Čakovca.
Pročelnik: David Vugrinec, mag. novinarstva

6. UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Upravni odjel za javnu nabavu, gospodarstvo i imovinsko pravne poslove – obavlja poslove vezane uz upravljanje stambenim fondom, poslovnim prostorima i građevinskim zemljištem u vlasništvu grada i poslove vezane uz EU fondove. Priprema dokumentacije u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane EU te provodi projekte iz područja važnih za razvoj Grada Čakovca putem nadležnih ministarstva, fondova i agencija. Obavlja i druge poslove vezane uz gospodarski razvoj Grada Čakovca. Obavlja poslove koji se odnose na: utvrđivanje ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, uspostavu podataka o zahtjevima za nabavu po nabavnim kategorijama, planiranje i provedbu postupaka javne i jednostavne nabave velike vrijednosti, objave javne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave za ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač ili suosnivač Grad Čakovec sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, izrada plana nabave te na druge poslove sukladno propisima. Poslove koji se odnose na: denacionalizaciju, vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i druga ograničenja vlasništva i drugih stvarnih prava, korištenje građevinskog zemljišta, stjecanje, raspolaganje, upravljanje i korištenje nekretninama, pokretninama i pravima u vlasništvu Grada, imovinsko-pravne poslove u vezi s pripremom zemljišta za izgradnju Grada Čakovca, uređivanje vlasničko-pravnih odnosa i ostali poslovi.

Odsjek za javnu nabavu i gospodarstvo obavlja poslove koji se odnose na: utvrđivanje ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, uspostavu podataka o zahtjevima za nabavu po nabavnim kategorijama, planiranje i provedbu postupaka javne i jednostavne nabave velike vrijednosti, objave javne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave za ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač ili suosnivač Grad Čakovec sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, izrada plana nabave te na druge poslove sukladno propisima. Obavlja poslove poljoprivrede, ugostiteljstva, trgovine i druge poslove vezane uz gospodarski razvoj Grada Čakovca.

Odsjek za imovinsko pravne poslove obavlja poslove upravljanja nekretninama, sređuje vlasništvo nekretnina, zastupa u sudskim postupcima te obavlja poslove vezane uz EU fondove, prijave na natječaje nadležnih ministarstava, fondova i agencija. Priprema dokumentaciju u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane EU te aplicira na sve projekte i natječaje važne za razvoj Grada Čakovca i provodi te projekte.
Pročelnik: Svetislav Drakulić, mag.iur

7.  JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Jedinica za unutarnju reviziju provodi revizije u skladu s međunarodnim standardima unutarnje revizije i propisima kojima je definirano poslovanje unutarnje revizije u RH, procjenjuje adekvatnost, učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, obavlja reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa, daje stručno mišljenje i preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom  području u Gradu i institucijama iz nadležnosti Grada (ustanove i trgovačka društva), pruža savjetodavne usluge čelnicima u svrhu poboljšanja poslovanja. Izrađuje strateške, godišnje i planove pojedinačne unutarnje revizije, obavlja posebne revizije po nalogu gradonačelnika, izrađuje izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama koja podnosi čelniku revidiranog subjekta i Grada, prati provedbu danih preporuka, izrađuje godišnja izvješća o radu Jedinice za UR, izrađuje dokumentaciju na zahtjev Središnje harmonizacijske jedinice pri Ministarstvu financija, izrađuje Mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola temeljeno na obavljenim revizijama i praćenju provedbe preporuka u skladu s propisima o fiskalnoj odgovornosti i dostavlja ga odgovornim tijelima i nadležnim institucijama.
Voditeljica: Marijana Pal, univ.spec.oec.

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X