Gradski kotari

gradski_kotari_s

Gradski kotari osnivaju se na užem gradskom području (područje naselja Čakovec).

Na području grada Čakovca postoje tri kotara:

1. Gradski kotar Čakovec – Istok
Na području istočno od Svetojelenske ceste do HPT-a, uz Dom Hrvatske vojske, istočnom stazom u Perivoju Zrinskih i nadvožnjakom do željezničke pruge te sjeverno od željezničke pruge.

2. Gradski kotar Čakovec – Jug
Na području južno od željezničke pruge, od Kalničke ulice na istok, tako da Kalnička ulica ne ulazi u područje ovog gradskog kotara.

3. Gradski kotar Čakovec – Zapad
Na području zapadno od Kalničke ulice, s time da Kalnička ulica ulazi u područje ovog gradskog kotara, preko nadvožnjaka, istočnom stazom u Perivoju Zrinskih, uz Knjižnicu “Nikola Zrinski” do HP-a, uključujući Svetojelensku cestu od Bolnice prema Šenkovcu .

Gradski kotar ima Vijeće gradskog kotara i predsjednika kojeg bira Vijeće iz svog sastava javnim glasovanjem. Članove Vijeća biraju građani s područja gradskog kotara koji imaju biračko pravo, neposredno tajnim glasovanjem na vrijeme od 4 godine.
Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Vijeće ima ukupno 9 članova koji se biraju na vrijeme od četiri godine.

Vijeće gradskog kotara :

 1. donosi Pravila Gradskog kotara
 2. donosi Financijski plan
 3. saziva mjesni zbor građana za cijelo ili dio područja gradskog kotara uz suglasnost gradonačelnika
 4. podnosi izvješće o svom radu Gradonačelniku najmanje jedanput godišnje
 5. brine o potrebama građana u djelokrugu odgoja i skrbi o djeci i mladeži, socijalne skrbi, zaštite zdravlja, stanovanja, komunalnog uređenja, zaštite prirodnog okoliša i drugim potrebama od svakodnevnog značaja za građane
 6. donosi Poslovnik o svom radu
 7. može osnivati stalna i povremena radna tijela u skladu s poslovnikom
 8. obavlja i druge poslove koji su mu povjereni odlukom Gradskog vijeća.

Vijeće gradskog kotara za svoj rad odgovara Gradonačelniku.

Članovi vijeća gradskog kotara mandat 2017. – 2021.

GRADSKI KOTAR – ISTOK

 1. Ivan Zrna – predsjednik kotara (098-184-0902)
 2. Josip Želežnjak
 3. Jasenka Horvat
 4. Branka Bulat
 5. Aleksandar Roža
 6. Vesna Zadravec
 7. Jasna Hrlec

GRADSKI KOTAR – ZAPAD

 1. Damir Micek– predsjednik kotara
 2. Tanja Potočnik-Hunjadi
 3. Jožef Pfeifer
 4. Aleksandra Sašek-Strbad
 5. Miljeko Kuzmić
 6. Branko Latin
 7. Štefanija Damjanović

GRADSKI KOTAR – JUG

 1. Miljenko Zorko – predsjednik kotara (098-558-817)
 2. Darinka Martić
 3. Sanja Bacinger
 4. Mirko Doroghazi
 5. Ivan Peras
 6. Boris Jeđud
 7. Vlatka Železnjak