Gradski program za mlade 2015.-2020.

2976

Izrada Gradskog programa za mlade Grada Čakovca (u daljnjem tekstu: GPM), koja proizlazi iz članka 13. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) ukazuje na brigu i usmjerenost Grada Čakovca na kreiranje i provođenje politike koja doprinosi postizanju društveno-ekonomskih ciljeva na dobrobit mladih. Upravo u tu svrhu je osnovan te u izradu programa uključen Savjet mladih Grada Čakovca, koji okuplja pojedince/ke aktivne u organizacijama mladih i za mlade na području Grada Čakovca. Na taj način, u procese donošenja odluka od posebnog interesa za mlade, uključuju se upravo sami/e korisnici/e, mladi.

Jednako tako, donošenje političkih odluka s ciljem unaprjeđenja položaja mladih u društvu omogućuje povezivanje svih resornih tijela unutar Grada Čakovca, znanstvenih i stručnih institucija te nevladinih organizacija s mladima radi uspostavljanja suradnje i zajedničkog djelovanja za ostvarenje zajedničkih ciljeva.

Pregledajte kompletan Program u nastavku…

Preuzimanje (PDF, Unknown)