Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13,143/13 i 13/14), članka 43. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 09/09, 2/13, 3/13 i 3/13) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svojem 11. stručnom kolegiju, održanom dana 8. prosinca 2014. donio II. izmjene plana nabave za 2014. godinu.

 

II. izmjene plan nabave za 2014. Preuzimanje