GRAD ČAKOVEC
UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

temeljem odredbi članaka 3. i 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08)

INFORMIRA JAVNOST

o donesenoj  odluci u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRAD ČAKOVEC

Gradonačelnik Grada Čakovca donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za

  • IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRAD ČAKOVEC (Klasa: 320-01/20-01/8, Urbroj: 2109/02-01-01-21-23 od 25. siječnja 2021. god.),

prema kojoj Odluci je Upravni odjel za javnu nabavu, gospodarstvo i imovinsko pravne poslove, Odsjek za imovinsko pravne poslove, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 83/13, 153/13, 78/15, 12/18 118/18), za Izmjene i dopune predmetnog Programa proveo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Konačni akt provedenih postupka je

– Odluka gradonačelnika Klase: 320-01/20-01/8, Urbroj: 2109/2-01-01-21-31 od 24. ožujka 2021.godine kojom je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čakovec na okoliš, koja se objavljuje na Internet stranici Grada Čakovca na koji način se o navedenoj Odluci informira javnost.

Odluka_postupak_strateske_procjene_nije_potreban