Informacija o provedbi postupka strateške procjene i određivanje sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš

440

Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju, temeljem čl. 160. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ brojevi 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), čl. 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i čl. 3. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) daje slijedeću:

INFORMACIJU

O PROVEDBI POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE I ODREĐIVANJE SADRŽAJA STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA VII. IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA ČAKOVCA NA OKOLIŠ

 

Nadležno tijelo za postupak Strateške studije utjecaja na okoliš:

Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju, kralja Tomislava 15, Čakovec

Pravni temelj:

Članak 63., 66. i 68. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ brojevi 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članak 8. i 9. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i čl. 3., 5. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08).

Naziv, programska polazišta i ciljevi plana, odnosno programa za koji se izrađuje strateška studija:

Naziv: VII. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca,

Programska polazišta i ciljevi: Razlozi za donošenje, ciljevi i programska polazišta utvrđeni su Odlukom o izradi VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca („Službeni glasnik Grada Čakovca, broj 2/18),

Osnovni razlozi za donošenje su:

1.)  omogućavanje realizacije novih investicija,

2.) provjera usklađenosti GUP-a s posebnim propisima, posebno u pogledu usklađenosti s Zakonom o održivom gospodarenju otpadom,

3.) preispitivanje opravdanosti obveze donošenja prostornih planova užih područja i njihovih obuhvata, a koja obveza je propisana GUP-om

ad 1)

 • na k.č.br. 1003/1, 1003/2 i 1002/2 k.o. Čakovec na kojem su prostoru uređeni teniski tereni „Franjo Punčec“, iskazan je interes za višestambenu izgradnju,
 • na k.č.br. 1022 k.o. Čakovec na kojem prostoru je sportsko igralište Macanovog doma, iskazan je interes za izgradnju poslovnih građevina uslužnog tipa

Navedene površine su GUP-om grada Čakovca određene kao sportsko rekreacijske površine na kojima nije dozvoljena izgradnja. Kako bi se na istima omogućila izgradnja građevina koje nisu u funkciji sporta i rekreacije, potrebno je kroz izmjenu i dopunu GUP-a, ako se to pokaže opravdanim, izvršiti njihovu prenamjenu.

ad 2)

Prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom potrebno je izvršiti postupak valorizacije lokacija građevina u kojima se obavljaju djelatnosti gospodarenja otpadom sukladno propisima iz prostornog uređenja. U tom smislu potrebno je GUP-om pobliže definirati one vrste djelatnosti gospodarenja otpadom koje se mogu obavljati u okviru gospodarskih zona grada.

ad 3)

GUP-om su, između ostalog, utvrđena područja za koja se obvezno donosi provedbeni prostorni plan. U vrijeme utvrđivanja ovih područja, provedbenim planom smatrao se detaljni plan uređenja. Izmjenom zakonske regulative, detaljni plan uređenja je zamijenjen urbanističkim planom uređenja. U kontekstu navedene činjenice potrebno je preispitati opravdanost donošenja urbanističkih planova uređenja odnosno njihovih prostornih obuhvata kako je to utvrđeno GUP-om.

Sažetak postupka:

Odluka o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš za VII. izmjenu i dopunu Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca (Klasa: 022-05/18-01/4, Urbroj: 2109/02-01-01-18-08 od 5.07.2018.), objavljena je na službenim stranicama Grada Čakovca (www.cakovec.hr).

Odluci je prethodilo Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Klasa: UP/I-612-07/18-71/131, Ubroj: 517-07-2-1-1-18-2 od 18.06.2018.), s izrekom da je izmjena Plana prihvatljiva za ekološku mrežu.

Odluka sadrži redoslijed radnji koje će se provesti u postupku (prilog I.) i popis tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku (prilog II.).

Tijela i osobe određene posebnim propisima imaju pravo i obvezu, u roku od 30 dana od primitka zahtjeva nadležnog tijela za postupak, dostaviti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka za koje smatraju da se moraju obraditi u Strateškoj studiji, a vezani su isključivo uz njihov djelokrug rada.

U postupku određivanja sadržaja Strateške studije, nadležno tijelo za postupak, dužno je osigurati informiranje javnosti, koja sudjeluje svojim pisanim mišljenjima i prijedlozima za određivanje sadržaja strateške studije.

Navedena pisana mišljenja i prijedlozi dostavljaju se nadležnom tijelu za postupak, koje ih razmatra i utvrđuje konačni sadržaj Strateške studije te donosi Odluku o sadržaju Strateške studije.

Tijela i/ili osobe određene posebnim propisima – sudionici u postupku određivanja sadržaja strateške studije – dostavna lista (prema prilogu II) :

 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
 • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu, I. Gundulića 2, Varaždin,
 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin,
 • Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv “Trnava”, Mažuranića 2, Čakovec,
 • d.o.o. Međimurske vode, Matice hrvatske 10, Čakovec,
 • Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, R. Boškovića 2, Čakovec,
 • Međimurska županija, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Odsjek za poljoprivredu i turizam, R. Boškovića 2, Čakovec,
 • Međimurska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine, Boškovića 2, Čakovec,
 • Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Trg međimurske prirode 1, Križovec, 40315 Mursko Središće,
 • Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, I.G.Kovačića 1E, Čakovec

Način očitovanja javnosti u određivanju sadržaja strateške studije:

U svrhu informiranja javnosti, ova Informacija se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Grada Čakovca (www.cakovec.hr).

Poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoja pisana mišljenja i prijedloge za sadržaj Strateške studije utjecaja VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca na okoliš.

Rok dostave mišljenja: 30 dana od dana objave ove informacije.

Sukladno članku 9. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju Strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije, nadležno tijelo za postupak, organizira konzultacije koje će se objaviti posebnim pozivom na službenoj mrežnoj stranici Grada Čakovca i slanjem poziva na adrese navedene u ovoj Informaciji.

Način informiranja javnosti o ishodu postupka:

Javnost će o ishodu postupka biti informirana objavom Odluke o sadržaju Strateške studije utjecaja VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca na okoliš na službenoj mrežnoj stranici Grada Čakovca.

KLASA: 350-01/18-05/4
UR.BROJ: 2109/2-05-01-18-6
U Čakovcu, 9. srpnja 2018. godine

Voditelj Odsjeka:
Oliver Ilić, dipl.ing.arh.

ODLUKA_O_ZAPOCINJANJU_POSTUPKA_STRATESKE_PROCJENE_UTJECAJA_VII_ID_GUP_a_NA_OKOLIS