GRAD ČAKOVEC
UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE
temeljem odredbe članka 3. i 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08)

INFORMIRA JAVNOST

O DONESENIM ODLUKAMA U POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA:

  • IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ČAKOVCA,
  • IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA ČAKOVCA

Gradonačelnik Grada Čakovca donio je odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za:

– IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ČAKOVCA (Klasa: 022-05/19-01/13, Urbroj: 2109/02-01-01-19-08 od 22. kolovoza 2019. god.),

– IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA ČAKOVCA (Klasa: 022-05/19-01/13, Urbroj: 2109/02-01-01-19-09 od 22. kolovoza 2019. god.),

a prema kojim Odlukama je Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 83/13, 153/13, 78/15, 12/18 118/18), za izmjene i dopune predmetnih prostornih planova proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Konačni akti provedenih postupka su:

– Odluka gradonačelnika klase: 022-05/20-01/2, urbroj: 2109/02-01-01-10-01 od 13. siječnja 2020 .god. kojom je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja IV. ID PPUG ČAKOVCA na okoliš,

– Odluka gradonačelnika klase: 022-05/20-01/2, urbroj: 2109/02-01-01-20-02 od 13. siječnja 2020. god. kojom je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu VII. ID GUP-a grada Čakovca na okoliš,
koje se objavljuju na internetskim stranicama Grada Čakovca na koji način se o navedenim Odlukama informira javnost.

ODLUKE